Bulletin # 180 September 2017 - Wrzesień 2017

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB "TROYAK"

www.troyakclub.com

The SEPTEMBER 2017 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

24th September 2017 @ 4:30 p.m.

15th October 2017 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show

29th October 2017;    26th November 2017

December 2017 @ Happy Holidays !

14th January 2018 @ 4:30 p.m. ... Annual General Meeting

28th January 2018;    11th February 2018;    25th February 2018

4th March 2018 ... XV Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2018

25th March 2018;    29th April 2018;    27th May 2018

17th June 2018 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Summer Show

July & August 2018 – Summer break ... Letnie wakacje ...

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

 Mississauga Coin & Stamp Show
15th October 2017 ... Troyak Club's Fall Coin & Stamp Show

John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd., Mississauga, ON, L4Z 1V8

Sponsored by the Troyak Club. Hours: 9 a.m. to 4 p.m. Over 30 dealers & 60 dealer tables.
Canadian and world coins, banknotes, stamps and supplies. Buy, sell, trade, appraise.
Phone: 416-505-7999 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       www.troyakclub.com

100. rocznica utworzenia „Błękitnej Armii"
100th anniversary of the creation of The Blue Army
www.poczta-polska.pl

Wartość: 2,60 zł ... autor projektu: Ewa Szydłowska; liczba znaczków: 1;
nakład: 100 000 szt.; technika druku: offset; format znaczka: 31,25 x 43 mm;
papier: fluorescencyjny; arkusz sprzedażny: 20 znaczków;
data wprowadzenia do obiegu: 31 maja 2017 r.

100th anniversary of the creation of The Blue Army... denomination: 2,60 PLN;
print run: 100.000 pcs.; printing techniques: offset; paper: fluorescent;
stamp size: 31,25 x 43 mm; 20 stamps in sheet; number of FDC: 1;
circulation date: 31st May 2017; author: Ewa Szydłowska.

 

Polskie kasy kredytowe dobrem wspólnym
Polish credit unions - common good
www.poczta-polska.pl

Wartość: 2,60 zł ... autor projektu znaczka: Karol Tabaka; liczba znaczków: 1;
nakład: 250 000 szt.; technika druku: rotograwiura;
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm; arkusz sprzedażny: 50 znaczków;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 8 czerwca 2017 r.

Polish credit unions - common good ... denomination: 2,60 PLN;
number of stamps in set: 1; print run: 250 000 pcs;
printing techniques: photogravure; paper: fluorescent;
stamp size: 39,5 x 31,25 mm; 50 stamps in sheet; number of FDC: 1;
circulation date: 08th June 2017; author: Karol Tabaka.

 

Solidarność Walcząca
Fighting Solidarity
www.poczta-polska.pl

W dniu 20 czerwca 2017 Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł emisji „Solidarność Walcząca". Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, format znaczka: 39,5 x 31,25 mm, w nakładzie 270.000 szt. Arkusz sprzedażny zawiera 9 szt. znaczków. Towarzyszy jej koperta FDC (Pierwszego Dnia Obiegu) i datownik.

Autor projektu, Karol Tabaka, na biało-czerwonej fladze zamieścił znak słowno-graficzny „Solidarność Walcząca". Organizacja powstała w 1982 roku we Wrocławiu i w krótkim czasie swoją działalnością objęła nie tylko większość regionów Polski, ale przenikała także na teren innych krajów zniewolonych przez imperializm sowiecki. Była jedną z największych niepodległościowych organizacji niezależnych, wywodzących się z NSZZ „Solidarność", powstałych w konsekwencji delegalizacji „Solidarności" przez komunistyczne władze PRL oraz wprowadzenia stanu wojennego. – Organizacja dążyła do obalenia komunizmu i pełnej niepodległości Polski oraz innych krajów bloku moskiewskiego. Celowi temu służyło m.in.: utworzenie sieci radiostacji, które wyemitowały kilkaset nielegalnych audycji; setki drukowanych w podziemiu książek; druk i kolportaż ponad stu tytułów bezdebitowej prasy oraz demonstracje i inne akcje protestacyjne – powiedział Kornel Morawiecki założyciel, obecnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca.

Fighting Solidarity ... denomination: 2,60 PLN; print run: 270.000 pcs.;
printing techniques: offset; paper: fluorescent; 9 stamps in sheet;
stamp size: 39,5 x 31,25 mm; circulation date: 20th June 2017;
number of FDC: 1; author: Karol Tabaka.

 

35-lecie Solidarności Walczącej
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 13 czerwca 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę „35-lecie Solidarności Walczącej" o nominale 10 zł.

Nominał 10 zł ... metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany (moneta dwupoziomowa);
średnica: 32,00 mm; masa: 14,14 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 20 000 szt.;
Projekt graficzny awersu: Robert Kotowicz; Projekt graficzny rewersu: Jacek Jaśkiewicz;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Solidarność Walcząca była największą organizacją dążącą do obalenia ustroju komunistycznego i przywrócenia niepodległości krajów zniewolonych przez imperializm sowiecki. Powstała we Wrocławiu w czerwcu 1982 roku i w krótkim czasie zbudowała struktury we wszystkich regionach i wszystkich większych miastach Polski. Już w 1983 roku SW rozpoczęła druk wydawnictw drugiego obiegu w języku czeskim i rosyjskim, a uformowany następnie Wydział Wschodni tej organizacji współtworzył ośrodki walki o wolność na terenie kilku republik Związku Sowieckiego. Było to jedyne środowisko opozycyjne, przeciw któremu minister spraw wewnętrznych PRL, gen. Czesław Kiszczak, wydał rozkaz „użycia wszystkich dostępnych sił i środków". Pomimo zaangażowania cywilnych i wojskowych służb specjalnych, zwalczania Solidarności Walczącej przez jednostki KGB i STASI oraz licznych i częstych aresztowań osób związanych z organizacją, nigdy nie została ona rozbita ani spenetrowana przez agenturę.

Solidarność Walcząca składała się z około trzech tysięcy zaprzysiężonych działaczy, wspieranych przez wielokrotnie większą liczbę osób czynnie ich wspomagających. Wydawała ponad sto tytułów podziemnej prasy, jej sieć podziemnych radiostacji w kilkudziesięciu miastach Polski wyemitowała kilkaset nielegalnych audycji. Miała, dbające o bezpieczeństwo pracy konspiracyjnej, własne struktury kontrwywiadu. Każdy członek Solidarności Walczącej był nie tylko konspiratorem szkolonym w tym rzemiośle na podziemnych kursach, drukarzem znającym różne techniki poligraficzne, ale też „chodzącą jednoosobową drukarnią", czyli osobą zdolną samodzielnie uruchomić powielanie podziemnej prasy w najbardziej niesprzyjających okolicznościach i w warunkach minimalnej ilości środków. Wśród działaczy Solidarności Walczącej dużą część stanowiły kobiety, odgrywające w organizacji ogromną rolę i wykazujące się nadzwyczajną ofiarnością. Jednym z wielu przykładów ich zaangażowania mogą być „Wiadomości Bieżące" – konspiracyjne pismo, zawdzięczające swe istnienie głównie inicjatywie kobiet. Ukazywało się przez 8 lat w kilkutysięcznych nakładach, w sumie wydano 242 numery. Funkcjonowało, jak wiele innych wydawnictw Solidarności Walczącej, dzięki rozległym sieciom podziemnych punktów poligraficznych i kolportażowych.

Struktura ta była zarazem wielką szkołą praktycznych umiejętności, służących łamaniu państwowego monopolu informacji. Jedna z liderek tej szkoły – Barbara Sarapuk – zyskała miano „Królowej Podziemnego Druku", wyszkoliła bowiem największą rzeszę drukarzy w całym ruchu wydawnictw drugiego obiegu. Symbolika zawarta na awersie monety przypomina, że to nasz kraj w zasadniczy sposób przyczynił się do skruszenia betonowego muru komunistycznego zniewolenia i odegrał fundamentalną rolę w obaleniu porządku jałtańskiego. Na awersie widać bowiem pękający, rozsadzany godłem polskiego państwa, monolit. W jego pęknięciach umieszczono słowa z programu oraz roty przysięgi, jaką składali członkowie Solidarności Walczącej. Z kolei rewers przedstawia stylizowaną sylwetkę kobiety malującej znak tej organizacji. Informacja: Kornel Morawiecki – założyciel Solidarności Walczącej.

 

35th Anniversary of Fighting Solidarity
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 13 June 2017 Narodowy Bank Polski issued into circulation a silver coin "35th Anniversary of Fighting Solidarity" with a face value of 10 zł.

Face value 10 zł ... Metal: Ag 925/1000; Finish: proof (two levels of mirrored surface);
Diameter: 32.00 mm; Weight: 14.14 g; Edge: plain; Mintage: up to 20,000 pcs;
Obverse graphic design: Robert Kotowicz; Reverse graphic design: Jacek Jaśkiewicz;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A

Fighting Solidarity was the largest organization seeking the overthrow of the communist system and the restoration of independence of countries enslaved by Soviet imperialism. It was established in Wrocław in June 1982 and in a short time developed structures in all the regions and all the major cities of Poland. Already in 1983 Fighting Solidarity started printing underground publications in Czech and Russian, and the subsequently formed Eastern Division of this organization co-established freedom fighting centres in several republics of the Soviet Union. It was the only opposition group against which the interior minister of the Polish People's Republic, General Czesław Kiszczak, issued orders "to use all available forces and means". Despite the involvement of civilian and military special services, the participation of the KGB and STASI in the struggle against Fighting Solidarity, and the numerous and frequent detentions of the people involved in the organization, it was never broken up or penetrated by the communist forces.

Fighting Solidarity consisted of about three thousand sworn activists, and was supported by a much larger group of people actively helping in its activities. It published more than a hundred underground press titles, and its network of underground radio stations in dozens of Polish cities aired several hundred illegal broadcasts. The organization had its own counter-intelligence structures ensuring the security of the conspiratorial work. Each member of Fighting Solidarity was not only a conspirator trained in this craft at underground courses, a printer familiar with various printing techniques, but also a "one-man printing house", that is, a person capable of independently launching the printing of underground press in the most unfavourable circumstances and in conditions of minimal resources. A large part of the activists of Fighting Solidarity were women, who played a huge role in the organization and exhibited extraordinary dedication. One of the many examples of their involvement is "Wiadomości Bieżące" (Current News) – a conspiracy newspaper, created mainly on the initiative of women. It was printed for 8 years in circulations reaching several thousand copies. A total of 242 issues were published. Like many other publications of Fighting Solidarity, it functioned thanks to extensive networks of underground printing and distribution points.

This structure was also a great school of practical skills utilized to break the state's monopoly on information. One of the leaders of this school – Barbara Sarapuk – was named the "Queen of Underground Print", because she trained the largest number of printers in the entire underground publishing movement. The symbolism contained on the obverse of the coin reminds us that the Polish nation made a great contribution to the destruction of the concrete wall of Communist enslavement and played a fundamental role in the overthrow of the post-Yalta world order. The obverse depicts a cracking monolith that is shattered by the emblem of the Polish State. In the cracks we see the words from the programme and the oath sworn by the members of Fighting Solidarity. The reverse presents a stylized silhouette of a woman painting the organization's symbol. Info: Kornel Morawiecki – Founder of Fighting Solidarity.

 

THE CALGARY STAMPEDE ... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

Alberta & Saskatchewan, 1905-1955 ... Denomination: 5¢; Date of Issue: 30 June 1955;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 25 100 000;
Perforation: 12; Creators: Designed by Laurence Hyde;
Picture engraved by Yves Baril; Lettering engraved by John F. Mash.

Historical Notice: The fiftieth anniversary of the establishment of Alberta and Saskatchewan as provinces in the Canadian Confederation was marked by the Canadian Post Office by a commemorative issue on 30th June, 1955. The two provinces, once part of the Northwest Territories, had been opened for immigration as the result of the linking of the older provinces of Canada with the Pacific coast by railroad. Immigrants poured in to take up free homesteads after the territory in 1882 had been divided into four districts, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia, and Athabasca. Finally on 1st September, 1905, acts of Parliament united parts of the Northwest Territories into the respective provinces of Alberta and Saskatchewan. The Post Office took the occasion to pay tribute to the scores of thousands of pioneers who had opened up the provinces. The 5-cent stamps commemorated their achievements. A man and a woman in costumes of the early pioneers stand before sheaves of wheat with oil wells in the background.

More history ... The Calgary Stampede, brainchild of a young Wyoming cowboy named Guy Weadick, has been synonymous with the best in rodeo since 1912 when the first Stampede was held. That year Calgary's 47000 residents played host to 13000 visitors including rodeo participants and Indians from six different tribes. Now a thriving city with a population of 500000, Calgary still holds its world-renowned Stampede every year. During the second week of July its citizens don western garb and the bustling metropolis becomes a frontier town alive with colour and excitement. Indians enact an age-old Pow-Wow, thousands of enthusiasts arrive, and a huge parade kicks off the ten day fete. Competing for $100000 in prizes cowboys milk wild cows, ride bulls, wrestle steers, and race chuck wagons. (21-IX-17)

 

Canada 150: PermanentTM Domestic stamps
www.canadapost.ca

Canada 150: PermanentTM Domestic stamps - Booklet of 10 ... Celebrate Canada's 150th anniversary with this booklet of 10 Permanent domestic stamps. Each stamp in this special sesquicentennial issue captures iconic images and defining moments from the past 50 years. Canada 150: Pane of 10 stamps ... Commemorate Canada's sesquicentennial with this pane of 10 Permanent domestic stamps. Each stamp in this special issue captures iconic images and defining moments from the past 50 years. Canada 150: Official First Day Covers (Set of 10) ... Celebrate Canada's 150th anniversary with this set of 10 Official First Day Covers. Each collectible envelope features one of the 10 stamps in the sesquicentennial issue, with all 10 packaged in a special presentation folder.

For the 150th year since Confederation, we expanded our storytelling role by issuing 10 stamps – in the shape of a maple leaf for the first time in our history. Our Canada 150 issue celebrates 10 of our country's most transformative moments. These special stamps recreate the events that united us, moved us forward and made us proud to be Canadian. Casting our eyes back on the past 50 years since our centennial in 1967, we selected 10 truly iconic milestones and accomplishments from a wealth of social progress, innovation and other significant achievements that have positioned us as a vibrant and successful nation on the world stage.

There is no question that we Canadians have so much to celebrate for Canada 150. We are a model of tolerance and diversity to the world - a fact reflected in some of our 10 chosen topics. We showed ourselves to be a nation poised for progress during our 100th anniversary, and over the past five decades, we have proved ourselves as builders, creators and inventors, constantly meeting the challenge to be the very best. We have succeeded and achieved greatness in science, sports, leadership and much more. That excellence, that achievement, is an integral part of this stamp issue. We want to share this Canada 150 celebration with you - not just through these 10 magnificent maple leaf-shaped stamps - but through the stories behind them, the unveilings where we came together with Canadians across this land - and together we rose, lumps in our collective throats, so proud of what we've accomplished and empowered to take on the challenges of the future.

Canadian Innovation – the Canadarm: Highlighting the achievements of Canada's innovators, this stamp depicts the Canadarm I, which made its operational debut on the Space Shuttle Columbia (STS-2) on November 13, 1981. It manoeuvred astronauts, satellites and cargo over 30 years before it retired when the Space Shuttle program ended in 2011. The Canadarm launched Canada's close partnership with NASA on human space flight. Eight Canadian astronauts have flown in space, participating in 16 missions aboard either a space shuttle or on the International Space Station (ISS): Roberta Bondar, Marc Garneau, Chris Hadfield, Steve MacLean, Julie Payette, Robert Thirsk, Bjarni Tryggvason and Dave Williams. Currently Canada has two active astronauts—Hansen and David Saint-Jacques—although two additional astronauts are expected to be announced this summer.

The Canadarm was instrumental in establishing Canada's reputation for robotics innovation and led to a new generation of Canadian robotics on the ISS. It will inspire future generations of Canadian scientists and engineers as they develop new technologies that make the world a better, easier and safer place. Ingenious Canadian technologies – from the walkie-talkie and the snowmobile to the electric wheelchair and the electric oven, from the snow blower and the pacemaker to key frame animation and the IMAX motion picture system – have contributed to virtually every aspect of daily life. Canadian Innovation: Highlighting the achievements of Canada's innovators, this Official First Day Cover depicts the stamp featuring Canadarm I, which made its operational debut on the Space Shuttle Columbia (STS-2) on November 13, 1981, along with other Canadian inventions, from Alexander Graham Bell's first telephone to the flight data recorder to the BlackBerry.

The Constitution and the Canadian Charter of Rights and Freedoms ... The Constitution Act, 1982, officially gave Canada full sovereignty, and the Canadian Charter of Rights and Freedoms gave every citizen fundamental protection. On a rainy April 17, 1982, in front of the Peace Tower on Parliament Hill, more than 30,000 people watched Her Majesty Queen Elizabeth II and Prime Minister Pierre Trudeau sign the Proclamation of the Constitution Act, 1982. With that, Canada formally assumed authority over its Constitution - a critical step to full sovereignty. Until that day, only the British Parliament could amend our Constitution. The Constitution Act, 1982, patriated or brought home the British North America Act of 1867 by changing its name and turning it into a wholly Canadian law that only the Government of Canada could amend. It also enacted the Canadian Charter of Rights and Freedoms, guaranteeing fundamental rights and freedoms for Canadians.

The Charter has irrevocably changed Canada and how we live. It strengthens civil liberties and places more limits on police powers. The Charter affirms that every individual is equal under the law and has equal protection and benefit of the law - which has been a crucial guarantee for minority groups. Canadians fully embrace the Charter as an important national symbol, and it has been a model for other countries' legislation on human rights. It has earned Canada accolades as a fair and just society. The unveiling occurred on the very spot where Queen Elizabeth II, Prime Minister Pierre Trudeau and the architects of the Constitution and Charter negotiations made history in 1982. Canada Post unveiled the Canada 150 Constitution stamp May 3 on Parliament Hill. The stamp depicts a section of the cover of the printed Act, commemorates one of the most iconic moments in recent Canadian history, the proclamation of the Constitution Act on Parliament Hill. The Constitution and The Canadian Charter of Rights and Freedoms: OFDC ... This collectible features a section of the cover of the printed Act, which was signed by Her Majesty Queen Elizabeth II on April 17, 1982.

 

2017 ... $10 Pure Silver Coin - Celebrating Canada's 150th:
Aurora Borealis at McIntyre Creek

www.canadapost.ca    www.mint.ca 

From colourful flora to iconic fauna and landmarks, the breathtaking photographs of Canadian Geographic reflect the rich diversity of the Canadian experience. In the continuing Celebrating Canada's 150th series, this ninth coin travels north of the 60th parallel to offer a small glimpse of Yukon's spectacular natural beauty. This collaborative series between the Royal Canadian Mint and Canadian Geographic magazine features striking designs based on unforgettable photographs from the bi-monthly publication. Struck and applied with vibrant colour, each coin is presented in the order of each of Canada's province or territory's entry into Confederation. Based on a photograph taken by Canadian wilderness photographer Peter Mather, the reverse features vibrant colour over the detailed engraved image of nature's most colourful light display in Yukon. Heavy snow lines the edges of McIntyre Creek in Whitehorse, YT, where the towering conifers are reflected in the still waters below.

Face Value: 10 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 25,000;
Weight: 15.87 g; Diameter: 34 mm; Finish: Matte proof with colour; Edge: Serrated;
Artist: Peter Mather; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2017 ... $20 Pure Silver Coin - Aircraft of The Second World War: Hawker Hurricane
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

History remembers the Hawker Hurricane as one of the most versatile aircraft of the Second World War, and as a great defender of Great Britain during the legendary Battle of Britain (1940). FIRST in a thrilling three-coin series featuring aircraft flown at home or abroad during the Second World War (1939-1945). Attention to historical accuracy extends to the use of the effigy of King George VI on the obverse, as it appeared on Canadian coins issued during the Second World War.

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 7,500;
Weight: 31.83 g; Diameter: 40 mm; Finish: Proof with colour; Edge: Serrated;
Artist: David A. Oram; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2017 ... $20 Pure Silver Coin - Aircraft of The Second World War Series: Avro Anson
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Second in a soaring three-coin series featuring aircraft flown at home or abroad during the Second World War (1939-1945). Attention to historical accuracy extends to the use of the effigy of King George VI on the obverse, as it appeared on Canadian coins issued during the Second World War. A valued collector item for both aviation enthusiasts and collectors, or a deeply meaningful keepsake for those whose loved ones served in the war.

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 7,500;
Weight: 31.83 g; Diameter: 40 mm; Finish: Proof; Edge: Serrated;
Artist: David A. Oram; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2017 ... $20 Pure Silver Coin - Aircraft of The Second World War Series: Consolidated Canso
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

THIRD AND FINAL COIN in a series featuring aircraft famously piloted at home or overseas during the Second World War (1939-1945). Detailed engraving depicts the Consolidated Canso in action over the North Sea, while selective colour re-creates the colours and markings of RCAF No. 162 Squadron. Crafted from 99.99% pure silver, this coin has a limited mintage of just 7,500 worldwide.

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 7,500;
Weight: 31.83 g; Diameter: 40 mm; Finish: Proof with colour; Edge: Serrated;
Artist: David A. Oram; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2017 ... $20 Pure Silver Coin - Second World War: Battlefront Series - The Battle of Dieppe
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

They came by sea and by air on August 19, 1942, nearly 5,000 Canadians were at the forefront of "Operation Jubilee," when Allied forces launched a large-scale assault on the occupied French port of Dieppe. It was to be Canada's first army offensive of the European campaign; but against a well-fortified enemy, Canada suffered its heaviest single-day losses of the Second World War. This pure silver coin honours the valorous spirit of the Canadians who fought at Dieppe, and their selfless acts of heroism against all odds. Third coin in the Second World War Battlefront Series, which honours Canada's participation in key battles of the Second World War. A commemoration of the 75th anniversary of the Dieppe Raid, and a tribute to the nearly 5,000 Canadians who played a major role in trying to seize the occupied French town. The obverse features the effigy of King George VI by T. H. Paget.

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 7,500;
Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Finish: Proof; Edge: Serrated;
Artist: Alan Daniel; Packaging: Maroon clamshell with custom box.

 

 

www.gtapa.org 

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.


2011 Troyak Club - Bulletin # 180 September 2017 - Wrzesień 2017. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates