Bulletin # 175 April 2017 - Kwiecień 2017

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The APRIL 2017 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

HAPPY EASTER !
WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH !
JOYEUX PÂQUES !


Wielkanoc
Easter
www.poczta-polska.pl

W dniu 15 marca 2017 r. zostały wprowadzone do obiegu znaczki pocztowe o nominale A oraz 6 zł, emisji "Wielkanoc". Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową , na papierze fluorescencyjnym, w formacie znaczka 25,5 x 31,25 mm , w nakładzie: A - 10 000 000, 6 zł - 2 000 000 szt. Arkusze zawierają 100 znaczków. Z tej okazji została wydana również koperta FDC. Autor projektu znaczka: Agnieszka Sancewicz.


Easter ... denomination: 2,60 PLN ; 6,00 PLN; number of stamps : 2;
print run: millionth; printing technique: photogravure;
stamp size: 25,5 x 31,25 mm; circulation date: 15th March 2017;
100 stamps per sheet; number of FDC: 1; author: Agnieszka Sancewicz.

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

30th April 2017 @ 4:30 p.m.

28th May 2017;      25th June 2017

July & August 2017 – Summer break ... Letnie wakacje ...

24th September 2017

15th October 2017 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show

29th October 2017;       26th November 2017

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

 

150. rocznica urodzin Mariusza Zaruskiego
150th anniversary of the birth of Mariusz Zaruski
www.poczta-polska.pl

Wartość: B ... autor projektu znaczka: Karol Tabaka; liczba znaczków: 1;
nakład: 180 000 sztuk; technika druku: offsetowa; papier: fluorescencyjny;
format znaczka: 31,25 x 43 mm; arkusz sprzedażny: 9 znaczków;
data wprowadzenia do obiegu: 31 stycznia 2017 r.

150th anniversary of the birth of Mariusz Zaruski ... denomination: B (2,50 PLN);
number of stamps in set: 1; print run: 180 000 pcs; paper: fluorescent;
printing techniques: offset; stamp size: 31,25 x 43 mm; 9 stamps in sheet;
circulation date: 31st January 2017; number of FDC: 1; author: Karol Tabaka.

 

Rok Tadeusza Kościuszki
The year of Tadeusz Kosciuszko
www.poczta-polska.pl

Wartość: 3,20 zł ... autor projektu: Jarosław Ochendzan; liczba znaczków: 1;
nakład: 160 000 szt.; technika druku: offset; format znaczka: 43 x 31,25 mm;
papier: fluorescencyjny; arkusz sprzedażny: 16 znaczków;
data wprowadzenia do obiegu: 4 lutego 2017 r.

The year of Tadeusz Kosciuszko ... denomination: 3,20 PLN;
number of stamps in set: 1; print run: 160 000 pcs; paper: fluorescent;
printing techniques: offset; circulation date: 4th February 2017;
stamp size: 43 x 31,25 mm; 16 stamps in sheet; number of FDC: 1;
author: Jarosław Ochendzan.

 

150. rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół"
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.

27 stycznia 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł ... 150. rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół". Na rewersie monety upamiętniającej 150. rocznicę powstania sokolstwa polskiego w centralnej części znajduje się wizerunek przedwojennego działacza Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Polsce w historycznej czamarze. Widnieje tam także sokół w locie z ciężarkami, który jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem organizacji oraz napis upamiętniający to wydarzenie. Na awersie srebrnej monety przedstawiono członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w trakcie wykonywania ćwiczeń, tzw. piramidy gimnastycznej.

 

Nominał 10 zł ... metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany; średnica: 32,00 mm;
masa: 14,14 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 20 000 szt.; Projektant: Robert Kotowicz;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" jest najstarszą organizacją sportowo-wychowawczą na ziemiach polskich. Działa nieprzerwanie od 7 lutego 1867 r. kiedy to we Lwowie zarejestrowano pierwsze polskie gniazdo „Sokoła". Od połowy lat 80. XIX w. powstawały kolejne gniazda „Sokoła", które swym zasięgiem objęły tereny trzech zaborów. Symbolem organizacji jest sokół w locie trzymający ciężarki do ćwiczeń. Z „Sokołem" wiążą się również początki sportu na ziemiach polskich, w tym pierwszy historyczny mecz piłki nożnej, który odbył się 14 lipca 1894 r. we Lwowie.

Od początku jednak propagowanie tężyzny fizycznej szło w parze z działalnością patriotyczną i niepodległościową. Znalazło to potwierdzenie w powszechnym udziale druhów „Sokoła" w powstaniu wielkopolskim oraz powstaniach śląskich, w których stanowili znaczną część kadry dowódczej. Nie mniej istotny był wkład sokolstwa w powstanie harcerstwa polskiego, które zyskało ze strony stowarzyszenia wsparcie kadrowe, organizacyjne i materialne. Bez pomocy „Sokoła" trudno też wyobrazić sobie organizację Błękitnej Armii gen. Hallera, którą uznano za „jedyną, samodzielną, sojuszniczą i współwalczącą armię polską", co zapewniło Polsce miejsce w zwycięskim obozie po I wojnie światowej. Z „Sokołem" związanych było wiele wybitnych postaci, m.in. Ignacy Jan Paderewski, gen. Józef Haller, Wojciech Korfanty, Roman Dmowski i Karol Wojtyła.

Po wybuchu II wojny światowej organizacja była niszczona z całą bezwzględnością (tak przez Niemców, jak i Sowietów); wielu działaczy zabito z powodu przynależności do niej. Po wojnie władze komunistyczne wielokrotnie odmawiały rejestracji stowarzyszenia. Stało się to możliwe dopiero po upadku komunizmu w 1989 r. W latach 1945–1988 organizacja działała poza granicami Polski. Dziś w Polsce i za granicą działa ponad 70 gniazd stowarzyszenia, prowadzących szeroką działalność sportową, kulturalną i patriotyczną. „Sokół" bierze aktywny udział w życiu społecznym, współpracując z wieloma innymi organizacjami oraz z władzami państwowymi i samorządowymi. Informacja: Damian Małecki.

 

150th Anniversary of the Establishment of the Gymnastic Society Sokół
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets.

On 27 January 2017, Narodowy Bank Polski issued into circulation a silver coin "150th Anniversary of the Establishment of the Gymnastic Society Sokół" with a face value of 10 zł. The reverse of the coin commemorating the 150th anniversary of the establishment of the Polish Sokół movement features in its central part an image of a pre-war activist of the Gymnastic Society Sokół in Poland wearing a historical overcoat called "chimere". It also features a falcon in flight carrying dumbbells, which is the most recognizable symbol of the organization, and an inscription commemorating this event. The obverse of the silver coin features members of the Gymnastic Society Sokół during exercises, doing a so-called human pyramid.

 

Face value 10 zł ... Metal: Ag 925/1000; Finish: proof; Diameter: 32.00 mm;
Weight: 14.14 g; Edge: plain; Mintage: up to 20,000 pcs; Designer: Robert Kotowicz;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

The Gymnastic Society Sokół (Falcon) is the oldest sports and educational organization in Poland. It has continued to carry on its activities since 7 February 1867, when the first Polish "nest" of Sokół was registered in Lvov. From the mid-1880s further nests of Sokół were formed, spreading over the area of all the three partitions of Poland. The organization's symbol is a falcon in flight holding dumbbells in its claws. Sokół is also associated with the rise of sports in Polish lands, including the first historical football match, played on 14 July 1894 in Lvov. From the start, however, the popularization of physical fitness was coupled with engagement in patriotic and pro-independence activity. This was manifested by the widespread participation of Sokół scouts in the Greater Poland Uprising and Silesian Uprisings, in which they constituted a substantial part of the command.

The Sokół movement also played a significant part in the establishment of Polish Scouting, which obtained personnel, organizational and financial support from the Society. Without the assistance of Sokół, it would be hard to imagine the organization of General Haller's Blue Army, recognized as the "only independent, allied and co-belligerent Polish army", owing to which Poland was among the winners of the WWI. Many outstanding Poles, including Ignacy Jan Paderewski, Gen. Józef Haller, Wojciech Korfanty, Roman Dmowski and Karol Wojtyła, were associated with Sokół.

After the outbreak of WWII, the organization was being ruthlessly destroyed (by both Germans and Soviets); numerous activists were killed because of their membership in the organization. Following the war, the communist authorities repeatedly refused to register the society. It became possible only after the collapse of the communist regime in 1989. In 1945-1988, the organization maintained its activity abroad. Today, the society has more than 70 nests in Poland and abroad, engaged in wide-ranging sports, cultural and patriotic activities. Sokół actively participates in public life by cooperating with many other organizations as well as state and local authorities. Info: Damian Małecki.

 

100th anniversary of the Battle of Vimy Ridge
www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/history/first-world-war/vimy-ridge
www.historicplaces.ca/en/pages/vimyridge.aspx 

 

Issued to mark the 50th anniversary of Armistice ending the First World War,
this stamp features the Vimy Memorial.

Canada's most impressive tribute overseas to those Canadians who fought and gave their lives in the First World War is the majestic and inspiring Canadian National Vimy Memorial which overlooks the Douai Plain from the highest point of Vimy Ridge, about ten kilometres north of Arras. The Memorial does more than mark the site of the engagement that Canadians were to remember with more pride than any other operation of the First World War. It stands as a tribute to all who served their country in battle in that four-year struggle and particularly to those who gave their lives. The Battle of Vimy Ridge began on Easter Monday, April 9, 1917. Regiments from coast to coast saw action together in a distinctly Canadian triumph, helping create a new and stronger sense of Canadian identity in our country. Canada's military achievements during the war raised our international stature and helped earn us a separate signature on the Treaty of Versailles that ended the First World War.

Fast facts – Canadian National Vimy Memorial ... Located in northern France, the Canadian National Vimy Memorial can be found 10 kilometers north of the town of Arras within the département of Pas-de-Calais. The site encompasses some 117 hectares and is the largest of eight Canadian and five Newfoundland memorial sites in France and Belgium. The Canadian National Vimy Memorial not only marks the site of Canada's most significant First World War engagement, it also stands as a tribute to all Canadians who served during the First World War, particularly those killed in France whose final resting place was unknown. The names of the 11,285 Canadian who lost their lives in France and who had no known grave are recorded on the monument's base. In 1922, the French government granted use of the land for the Memorial and battlefield site to the people of Canada "freely and for all time." The Memorial stands on Hill 145, the scene of some of the fiercest fighting during the Battle of Vimy Ridge.

Stamps issued by France ... The Canadian War Memorial was erected
on the site of the Battle of Vimy Ridge (April 1917) in memory of
the 11,285 soldiers of the Canadian Expeditionary Forces
that were killed (or missing-in-action) in France during World War I.

Design and Construction ... The Canadian National Vimy Memorial was designed by Canadian sculptor and architect Walter Seymour Allward. He once told friends the form of the design came to him in a dream. It took eleven years and $1.5 million to build the Vimy Memorial. Resting on a bed of approximately 11,000 tonnes of concrete and reinforced with hundreds of tonnes of steel, more than 6,000 tonnes of limestone were used in its construction. The monument features 20 symbolic sculptures representing broad themes including the strength of shared ideals, the sorrow of a young nation and a prayer for peace. Representing Canada, a young nation mourning her dead, the Canada Bereft figure is the largest sculpture on the memorial. It was carved from a single, 30-tonne block of stone. The Memorial's twin pylons are 27 meters tall. With the added height of the base and the ridge on which it stands, the topmost Peace figure soars approximately 110 meters above the Douai Plain to the east. Inscribed on the ramparts of the Memorial are the names of 11,285 Canadian soldiers who were posted "missing, presumed dead" in France. Another 6,994 names of Canadians who went missing in Belgium are carved on the Menin Gate in Ypres. The Memorial was unveiled on July 26, 1936 by King Edward VIII. An estimated 50,000 Canadian and French Veterans and their families attended the ceremony.

Did You Know? ... More than 7,000 Canadians are buried in 30 Commonwealth War Graves Commission cemeteries within a 20-kilometre radius of the Canadian National Vimy Memorial. Some of our best gardeners are sheep! Since 2001, a herd of up to 400 sheep have been used to maintain large areas of the battlefield terrain surrounding the Canadian National Vimy Memorial. Their gentle grazing minimizes impact on this delicate resource while keeping vegetation short enough for visitors to view. This approach also reduces the overall environmental footprint of operations at the site. Along with Beaumont-Hamel Newfoundland Memorial, the Canadian National Vimy Memorial is one of only two National Historic Sites located outside of Canada. Beaumont-Hamel National Historic Site of Canada - designated in 1997 - is one of Canada's most important First World War battlefields and memorials located on French soil. The Canadian National Vimy Memorial welcomes approximately 700,000 visitors each year.

2017 ... $100 Pure Silver Coin - Vimy Ridge
www.canadapost.ca         www.mint.ca

Commemorates the 100th anniversary of The Battle of Vimy Ridge, a key battle for Canadian forces during the First World War. The coin's large diameter (76mm) makes it a fitting canvas for such a detailed reproduction of a famous painting by Canada's first official war artist. Very low mintage set to just 750 coins worldwide makes this an exclusive and prestigious collecting opportunity! In keeping with the historical theme, the obverse mimics that of all coins produced during the First World War period, with the effigy of King George V by Sir Edward B. MacKennal.

 

Face Value: 100 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 750;
Weight: 311.5 g; Diameter: 76.25 mm; Finish: Proof; Edge: Serrated;
Packaging: Wood case with black beauty box.

 

WILLIAM LYON MACKENZIE KING ... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

W.L.M. King ... Denomination: 4¢; Date of Issue: 25 June 1951;
Series: Prime Ministers Series; Series Year (inclusive dates): 1951-1961;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 49 953 000;
Perforation: 12; Creator(s): Based on a photograph by Yousuf Karsh;
Designed by Herman Herbert Schwartz.

Historical Notice: These two stamps originated a series planned to honour the Canadian prime ministers who had not been previously portrayed. This series of two stamps, with additional issues that followed, commemorated the men of who guided the destinies of Canada from the time of Confederation. A portrait of the Right Honourable William Lyon Mackenzie King, who served as Prime Minister of Canada during three terms of office: from December 1921 to June 1926; from September 1926, to August 1930, and from October 1935 to November 1948. Mr. King was born in Kitchener, Ontario, December, 1874, and died at his summer home at Kingsmere, near Ottawa, on 22nd July, 1950. The stamp design originated from a photograph supplied through the courtesy of Karsh of Ottawa.

More history ... WILLIAM LYON MACKENZIE KING ... W. L. M. King was influential in public affairs for fifty years and was Prime Minister for a total of twenty-one years, (1921-25, 1926-30, 1935-48). The grandson of William Lyon Mackenzie, a leader of the Upper Canadian Rebellion of 1837. King inherited a distrust of strong imperial ties from his illustrious ancestor. During his second ministry the Belfour Declaration granted Canada greater autonomy in matters of foreign policy. In 1930 the Depression led to King's defeat by R. B. Bennett. The "Bennett regime" failed to cure the country's economic ills, and King returned to power in 1935. On September 10, 1939 Canada declared war against Germany and entered World War II. Almost immediately tons of food and ammunitions, soon to be followed by thousands of fighting men, began to move to the stricken and embattled nations of Europe. With the productivity created by war came economic recovery, and King's government led the country through the war and into the United Nations. (16-IV-17)

 

Black History - Mathieu Da Costa: PermanentTM Domestic Stamps
www.canadapost.ca

Honour Black History Month and pay tribute to Canada's rich tradition of diversity with this booklet of 10 permanent domestic stamps. The stamp features an image of Mathieu Da Costa, an explorer and interpreter from West Africa who is believed by some to be the first named person of African descent to reach Canada. A skilled linguist who was proficient in several languages, Da Costa accompanied multiple European expeditions to the New World, where he earned a living by facilitating deals between fur traders and Indigenous people.

Designed by Andrew Perro and illustrated by Ron Dollekamp, the stamp depicts Da Costa in the foreground, dressed in period clothing. In the harbour behind him, several canoes carrying Aboriginal people paddle toward a sailing ship. As with all stamp issues in 2017, Canada's sesquicentennial, this stamp has been treated with special tagging to mark the occasion. The words 'Canada 150' and a red sesquicentennial logo appear along the top of the stamp when viewed under black light.

The First Day Cover bears a domestic stamp, designed by Andrew Perro and illustrated by Ron Dollekamp, featuring an image of Da Costa dressed in period clothing. In the harbour behind him, several canoes carrying Aboriginal people paddle toward a sailing ship. The cancel location is Tadoussac, Quebec. The village at the confluence of the Saguenay and Saint Lawrence Rivers was the site of the first trading post in New France.

 

Daisies: Permanent™ Domestic Stamps
www.canadapost.ca

Let your love of flowers blossom with this strip of four permanent domestic stamps featuring two species of daisies. The stamps, from Canada Post's annual flower issue, depict the brilliant yellow lakeside daisy (Tetraneuris herbacea) and the lavender showy fleabane (Erigeron speciosus). An at-risk species, the lakeside daisy now grows almost exclusively along the shores of Lake Huron on Ontario's Bruce Peninsula and Manitoulin Island. The showy fleabane is found in several regions of western North America, with Canadian populations found in the high country forests and meadows of Alberta and British Columbia.

Printed on the back of the coil are the lyrics from the classic 1882 song 'Daisy Bell' by English songwriter Harry Dacre. Enjoy the beauty of daisies with this Official First Day Cover featuring two species of the colourful wildflowers. A great gift for gardeners and botany enthusiasts, this attractive collectible bears the two domestic stamps from this year's annual flower issue. One features the brilliant yellow lakeside daisy (Tetraneuris herbacea), while the other depicts the lavender showy fleabane (Erigeron speciosus). The floral pattern bleeds off the top and bottom border of each stamp. The stamps are mounted on a colourful envelope with enlarged images of both daisies.

The pictorial cancellation is a daisy flower, while the cancel location of Tobermory, Ontario, is a nod to the populations of lakeside daisy found on the Bruce Peninsula. As with all 2017 stamp issues, these stamps include a reference to Canada's sesquicentennial. The words 'Canada 150' are printed in microtype on each stamp.

 

2017 ... $10 Pure Silver Coin - Celebrating Canada's 150th: Great Blue Heron
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

In the continuing Celebrating Canada's 150th series, this pure silver coin highlights the rivers of New Brunswick as a defining feature throughout the Maritime province, where the waterways provide a key habitat for countless species. Fourth in an exciting 13-coin series. Based on a photograph captured by Canadian photographer Claude Belanger, the reverse captures an idyllic scene along the water's edge in New Brunswick. The application of colour over the detailed engraving recreates the life-like qualities of the original photograph, in which a great blue heron stands in the shallow water.

Face Value: 10 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 25,000;
Weight: 15.87 g; Diameter: 34 mm; Finish: Matte Proof with colour;
Edge: Serrated; Artist: Claude Belanger;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2017 ... $3 Pure Silver Coin - Zodiac Series: Capricorn
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

NEW! First coin in a spectacular new series featuring 12 coins to represent the 12 signs of the zodiac. Each 99.99% pure silver coin features not one, but TWO Swarovski® crystal embellishments. The clear embellishment aligns with each zodiac symbol, while the larger embellishment at the centre represents the sign's colour.

Face Value: 3 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 5,500;
Weight: 7.96 g; Diameter: 27 mm; Edge: Serrated; Artist: Pandora Young;
Finish: Proof with colour and Swarovski Crystal;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2017 ... $3 Pure Silver Coin - Zodiac Series: Aquarius
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

The stars align in the 2017 Zodiac series, which features sparkling Swarovski's® crystal embellishments within a colour-over-engraved rendition of the zodiac. A clear Swarovski® crystal embellishment is in alignment with the traditional glyph of two waves, which is the zodiac symbol for Aquarius (January 21–February 19). At the centre is a larger Swarovski® crystal embellishment; its violet colour also represents those born under the Air sign known for intelligence, creativity and progressiveness. The perfect birthday gift for that special someone, or a thoughtful "just because" gift for anyone fascinated with zodiac symbols and their meaning! Second coin in a spectacular new series featuring 12 coins to represent the 12 signs of the zodiac signs.

Face Value: 3 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 5,500;
Weight: 7.96 g; Diameter: 27 mm; Edge: Serrated; Artist: Pandora Young;
Finish: Proof with colour and Swarovski® Crystal;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

www.gtapa.org

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

89th Convention of The RPSC
ROYAL *2017* ROYALE
www.royale2017.com/index.php?lg=1&c=1
www.rpsc.org 

25 – 28 May 2017 ... Boucherville, Quebec, Canada

Welcome to the website of ROYAL 2017 the Congress organized by Association des numismates et des philatélistes de Boucherville and the Fédération québécoise de philatélie, a National Philatelic Exhibition. This exhibition, sponsored by the Royal Philatelic Society of Canada, will take place at Hotel Mortagne in Boucherville, not too far from Montreal, on May 25, 26, 27 and 28, 2017. The 210 frame exhibition will be comprised of many prestigious exhibits of both postage stamps and postal history. Many well-known Canadian stamp dealers will preside over more than 45 bourse tables. Several activities will be appealing to Quebec philatelists including the annual meeting of Club presidents and a Volunteer recognition evening. Special activities for youth and families will round out the program.

 

PHSC Symposium 2017 ... July 20-23, 2017
www.postalhistorycanada.net/php/Symposium

Sheraton Hamilton Hotel, Hamilton, Ontario
Not just another stamp show!

The PHSC introduces a new concept in postal history research, designed to increase collaboration amongst members. Interact and learn from experts and each other. The event will span four full days, from Thursday July 20 to Sunday July 23. Centered in Hamilton, Ontario, we will visit several different sites of historical interest in Hamilton and the greater Toronto area at which invited members will speak about a variety of postal history topics. We will also host a National-level postal history exhibition as well as a bourse with fifteen dealers.

Postal History Presentations ... One of the highlights of the event will be a series of 7-9 presentations by fellow members on a variety of topics in the postal history of Canada and British North America. These will take place at a variety of venues around the GTA in conjunction with our visits to historical sites.

 

Papież św. Jan Paweł II / Pope St. John Paul II
1920 - 1978 - 2005

CANADA CELEBRATES each year ...
April 2nd as Pope St. John Paul II Day !!!

 

 

2011 Troyak Club - Bulletin # 175 April 2017 - Kwiecień 2017. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates