Bulletin # 169 October - Październik 2016

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB "TROYAK"

www.troyakclub.com

The OCTOBER 2016 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

30th October 2016 @ 4:30 p.m.

13th November 2016 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show

27th November 2016

15th January 2017;    29th January 2017
12th February 2017;    26th February 2017

4 -5 March 2017... XIV Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2017

26th March 2017;    30th April 2017;    28th May 2017;    25th June 2017

13th November 2016 ... Troyak Club's Fall Coin & Stamp Show
John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd., Mississauga, ON, L4Z 1V8
Sponsored by the Troyak Club. Hours: 9 a.m. to 4 p.m. Over 30 dealers & 60 dealer tables.

Canadian and world coins, banknotes, stamps and supplies. Buy, sell, trade, appraise.
Phone: 416-505-7999 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Web: www.troyakclub.com

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

 

Polskie produkty regionalne
Polish regional products
www.poczta-polska.pl

Wartość: 5 zł ... autorka projektu znaczka: Agnieszka Sancewicz; liczba znaczków: 1;
nakład: 225.000 sztuk; technika druku: offsetowa + suche tłoczenie;
format znaczka: 43 x 31,25 mm; arkusz sprzedażny: 9 znaczków;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 18 lipca 2016 r.

Polish regional products ... denomination: 5,00 PLN; number of stamps in set: 1;
print run: 225.000 pcs. ; printing techniques: offset and dry pressing;
paper: fluorescent; stamp size: 43 x 31,25 mm; 9 stamps in sheet;
circulation date: 18th July 2016; number of FDC: 1; author: Agnieszka Sancewicz.

 

Polska - Niemcy – Europa
Poland - Germany – Europe
www.poczta-polska.pl 

Dnia 17 czerwca 2016 r. zostały wprowadzone do obiegu dwie kartki pocztowe z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, z oznaczeniem literowym A każdy, emisji: Polska - Niemcy - Europa. Wartość nominalna znaku opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A odpowiada wartości nominalnej znaczka pocztowego używanego do uiszczenia opłaty za ekonomiczną przesyłkę listową nierejestrowaną w obrocie krajowym, o masie do 350 g. W prawym górnym rogu strony adresowej każdej z kartek nadrukowano znak opłaty pocztowej, na którym przedstawiono: na pierwszym - dwie kobiety na przedartej fotografii symbolicznie połączonej paskami plastra. W lewym górnym rogu znaczka umieszczono napis Polska a w prawym dolnym rogu oznaczenie wartości A, na drugim - napisy w kolorach flag: POLSKA i NIEMCY oraz w neutralnym kolorze napis EUROPA. W prawym górnym rogu umieszczono oznaczenie wartości A, a w prawym dolnym rogu napis POLSKA.

W części ilustracyjnej kartek umieszczono: na pierwszej - kobiety oglądające fotografie. Na wstędze symbolizującej flagi Polski i Niemiec umieszczono napis: POLSKA - NIEMCY - EUROPA. Na środku, wzdłuż górnej krawędzi kartki widnieje znak Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, na drugiej - kontury Niemiec i Polski połączone symbolicznym półokręgiem z barwami narodowymi przedstawionych krajów. W górnej części kartki widnieje znak Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i napis: POLSKA - NIEMCY - EUROPA.

Kartki o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową, na kartonie białym, w nakładzie: pierwsza 10 000 sztuk, druga 12 000 sztuk, w następujących kolorach druku: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. Autorami projektów kartek są: Karol Tabaka i Anna Kostadinov.

Poland - Germany – Europe ... denomination: 2,00 PLN; number of stationeries in set: 2;
print run: first 10.000 pcs, second 12.000 pcs; printing technique: offset;
card size: 148 x 105 mm; release date: 17th June 2016;
authors: Karol Tabaka and Anna Kostadinov.

 

Odkryj Polskę – Księży Młyn w Łodzi
www.nbp.pl 

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi nato miast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 23 maja 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety z serii „Odkryj Polskę" – Księży Młyn w Łodzi o nominale 5 zł.

Nominał 5 zł - stop: pierścień MN25, rdzeń CuAl6Ni2; stempel: zwykły;
średnica: 24,00 mm: masa: 6,54 g; brzeg (bok): moletowany nieregularnie;
na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami; nakład: do 1 200 000 szt. Projektant: Dobrochna Surajewska
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Księży Młyn to dawna część Łodzi położona nad rzeką Jasień. Od XV wieku stał tu młyn łódzkiego proboszcza. Na początku XIX wieku na miejscu młyna zbudowano przędzalnię napędzaną kołem wodnym. W 1872 r. zniszczoną przędzalnię wraz z gruntami młyńskimi zakupił najsławniejszy i zarazem największy polski fabrykant Karol Wilhelm Scheibler. Urodził się 1 X 1820 r. w Monschau w Nadrenii. Po ukończeniu szkoły poznał produkcję w najważniejszych ośrodkach przemysłowych Europy i od 1843r. był przedstawicielem angielskich firm na kontynencie. W 1848 r. przyjechał na teren Królestwa Polskiego, do Ozorkowa, gdzie został dyrektorem przędzalni.

Od 1853 r. Scheibler mieszkał w Łodzi, a w 1855 r. na parceli leżącej na terenie parku Źródliska przy Wodnym Rynku uruchomił mechaniczną przędzalnię bawełny oraz tkalnię i szybko uzyskał przewagę nad innymi przemysłowcami. Przewidziawszy nadejście kryzysu surowcowego, wywołanego wojną secesyjną w Ameryce (główne źródło zaopatrzenia w bawełnę), zgromadził odpowiednie zapasy bawełny i jako jedyny wyszedł z kryzysu bez uszczerbku. Powiększył przedsiębiorstwo i wzniósł przy nim osiedle domów robotniczych oraz pałac. W 1870 r. było tu zatrudnionych 1191 osób, a wartość produkcji osiągnęła 1850 tys. rubli.

Od 1873 r. uruchomiono na Księżym Młynie nowy, okazały oddział (zwany „Pfaffendorf") złożony z przędzalni i tkalni. W sąsiedztwie zbudowano ogromne osiedle „familijne", a w nim szkołę, sklepy, studnie, komórki, magiel, a także szpital i niewielką rezydencję. Aby wykończenia tkanin były lepszej jakości, zakupiono tereny posiadeł bielnikowych, ciągnących się wzdłuż ul. Emilii (dziś ul. Tymienieckiego) do Piotrkowskiej, i wystawiono na nich nowoczesną apreturę i farbiarnię. Kolejnym krokiem było przekształcenie przedsiębiorstwa w 1881 r. w spółkę akcyjną – „Towarzystwo Akcyjne Manufaktur Bawełnianych Karola Scheiblera". Kapitał akcyjny wynosił 9 mln rubli podzielonych na 360 akcji, rozdzielonych pomiędzy członków rodziny i założycieli spółki. Powstało doskonale zorganizowane przedsiębiorstwo, największe w Królestwie i Europie. Mimo wielu zmian organizacyjnych stara zabytkowa zabudowa wciąż istnieje. Tu, w niewielkiej odległości od centrum miasta, możemy wejść do swoistego skansenu, w którym oryginalny układ przestrzenny jest świadectwem łódzkiej tożsamości. Informacja: Ryszard Bonisławski.

 

Discover Poland – Księży Młyn in Łódź
www.nbp.pl 

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 23 May 2016 Narodowy Bank Polski issued into circulation coins of the series "Discover Poland" – Księży Młyn in Łódź with a face value of 5 zł.

Face value: 5 zł - Alloy: ring MN25, core CuAl6Ni2; Finish: standard;
Diameter: 24.00 mm; Weight: 6.54 g; Edge (side): irregularly milled; on the side
an inscription: "NBP", repeated eight times, every second one inverted by 180°,
separated by stars; Mintage: up to 1,200,000 pcs; Coin designer: Dobrochna Surajewska
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

Księży Młyn (the Priest's Mill) is an old part of Łódź, located on the Jasień River. A mill owned by a local parish-priest was located here from the 15th century. In the early 19th century a spinning mill powered by a water wheel was built on the site of the mill. In 1872 the dilapidated spinning mill along with the adjacent land was bought by the most famous and the biggest Polish manufacturer Karol Wilhelm Scheibler. Scheibler was born on 1 October 1820 in Monschau in Rhineland. After graduating from school he learned about manufacturing in the most important industrial centres of Europe and from 1843 worked as a representative of British companies on the Continent.

In 1848 he arrived to Ozorków in the Kingdom of Poland, where he became the director of a spinning mill. From 1853 Scheibler lived in Łódź. In 1855 he launched mechanical cotton spinning mill and a weaving mill on a plot of land located in Źródliska Park at Wodny Rynek (water market) and quickly gained the upper hand over other industrialists. He predicted the commodities crisis, caused by the Civil War in America (the main source of cotton supplies) and gathered adequate stocks of cotton. Consequently he was the only one to emerge from the crisis unscathed. He developed his business and erected a workers' housing estate and a palace. In 1870 the factory employed 1,191 people, and the value of production reached 1,850,000 rubles. In 1873 a new, impressive branch was launched in Księży Młyn (known as "Pfaffendorf"), which consisted of a spinning mill and a weaving mill. A huge "family" housing estate was built nearby, which included a school, shops, wells, storage areas, a mangle as well as a hospital and a small residence.

In order to ensure better quality of the finishing of fabrics, plots of bleaching fields stretching along Św. Emilii Street (today: Tymienieckiego Street) up to Piotrkowska Street were purchased and a modern finishing plant and dying plant were erected on them. In the next step the company was transformed into a joint- stock company – "Karol Scheibler Cotton Factories Joint Stock Company" – in 1881. The company's share capital reached 9 million rubles divided into 360 shares, distributed between the family members and the founders of the company. This led to the creation of a well-organized company, the largest cotton mill in the Kingdom of Poland and in all of Europe. Despite the many organizational changes the old historic buildings still exist. Right here, just a short distance from the city centre, we can enter a kind of an open-air museum, where the identity of Łódź has been preserved in the original spatial layout. Info: Ryszard Bonisławski.

SIR GEORGE-ETIENNE CARTIER (1814-73) ... On Canadian Stamps ...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

Cartier ... Denomination: 10¢; Date of Issue: 30 September 1931;
Printer/Quantity: British American Bank Note Company / 64 300 000;
Perforation: 11; Creator: Based on a photograph by William Notman

Historical Notice: The Post Office Department prepared the Cartier design to replace the pictorial stamp, Library of Parliament, of the 1930 issue. Portrait of Sir George Etienne Cartier. Cartier was born in 1814 in the County of Vercheres, in Quebec. Of strong radical tendencies at first, he later became a leading member of the Liberal Conservative Party and wielded tremendous political influence in his native province. He entered Parliament in 1848, and became attorney-general for Lower Canada in 1856. He was Macdonald's chief aide in promoting Confederation and was a delegate to the Quebec Conference of 1864. He was created a baronet by Queen Victoria in recognition of the part he had played in bringing about the federal union. A notable career of public service was terminated by his sudden death in 1873.

More history ... As a young lawyer in Montreal, Sir George-Etienne Cartier supported the patriote cause and was a member of the Fils de la Liberte, a militant reform group of French Canadian. Like many others who joined the rebellion of 1837, he believed in representative government and later entered politics. In 1848 Cartier was elected to the Legislative Assembly. Ten years later, as the leader of French Canada, he formed a coalition ministry with Sir John A. Macdonald. A popular and respected leader, he played a major role in the creation of the Dominion and carried French Canada into Confederation. (10)

Black History Month: No. 2 Construction Battalion
www.canadapost.ca 

Celebrate Black History Month and pay tribute to the pride, determination and sacrifice of Canada's only predominantly black battalion – founded 100 years ago – with this Official First Day Cover. During the First World War, racial prejudice among some recruiters saw many black applicants turned away when they tried to enlist. Protests by Black Canadians, and a growing need for manpower in Europe, led to the creation of No. 2 Construction Battalion one hundred years ago on July 5, 1916. The following year, the Battalion was deployed to France, where they were attached to the Canadian Forestry Corps and stationed at Lajoux in the Jura Mountains. Some men from the Battalion joined combat units, while the rest worked to harvest and mill timber. Their product was shipped to the front, where it was used to build trenches, camps and railways.

Official First Day Cover ... Stamp designer: Lime Design Inc.;
Issue date: February 1, 2016; Cancel location: Pictou, NS;
Quantity produced:10,000; dimensions: 191mm x 113mm.

Largely commanded by white officers, the men of No. 2 Construction Battalion faced segregation during their deployment, and saw their battalion disbanded after the war ended. Still, their patriotism and dedicated service helped break down racial barriers, paving the way for Black Canadians to freely enlist during the Second World War and subsequent conflicts. This collectible, featuring a permanent domestic stamp, honours the proud legacy of No. 2 Construction Battalion. The main image, set to the left, is the battalion's badge. To the right is an illustration of a forest scene, with four soldiers carrying logging tools as they walk through the trees. In the background is a black and white historical photograph showing the faces of several uniformed soldiers. The cancel location is Pictou, Nova Scotia, site of the battalion's first headquarters. The cancellation also includes a pictorial element - a badge emblazoned with the number 2.

 

2016 ... $20 Pure Silver Coin - Canadian Landscape Series - The Lake
www.canadapost.ca      www.mint.ca 

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 7,500;
Weight: 31.83 g; Diameter: 40 mm; Finish: Proof with colour; Edge: Serrated;
Artist: Stéphanie Gauvin; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

Towering over the western Canadian landscape, the Rocky Mountains have long been used as symbols of Canada's rugged, unspoiled wilderness. Countless outdoor enthusiasts and artists are drawn to area parks including British Columbia's Mount Assiniboine Provincial Park, where they find adventure and inspiration in its many breathtaking vistas—including the sight of Mount Assiniboine rising up above Lake Magog, as depicted on this coin. The second in a series of four beautifully coloured coins which celebrate the awe-inspiring Lake Magog, British Columbia's Mount Assiniboine Provincial Park and the landscape of the Canadian Rocky Mountains. This coin is 99.99% pure silver, with limited mintage worldwide.

 

www.gtapa.org 

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.


Discover Poland – Księży Młyn in Łódź
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank’s functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system.  Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 23 May 2016 Narodowy Bank Polski issued into circulation coins of the series “Discover Poland” – Księży Młyn in Łódź with a face value of 5 zł.

 

Face value: 5 zł   -   Alloy: ring MN25, core CuAl6Ni2; Finish: standard

Diameter: 24.00 mm; Weight: 6.54 g;  Edge (side): irregularly milled; on the side

an inscription: “NBP”, repeated eight times, every second one inverted by 180°,

separated by stars; Mintage: up to 1,200,000 pcs; Coin designer: Dobrochna Surajewska

Issuer: NBP;  The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

 

Księży Młyn (the Priest’s Mill) is an old part of Łódź, located on the Jasień River. A mill owned by a local parish-priest was located here from the 15th century. In the early 19th century a spinning mill powered by a water wheel was built on the site of the mill. In 1872 the dilapidated spinning mill along with the adjacent land was bought by the most famous and the biggest Polish manufacturer Karol Wilhelm Scheibler. Scheibler was born on 1 October 1820 in Monschau in Rhineland. After graduating from school he learned about manufacturing in the most important industrial centres of Europe and from 1843 worked as a representative of  British companies on the Continent.

 

In 1848 he arrived to Ozorków in the Kingdom of Poland, where he became the director of a spinning mill. From 1853 Scheibler lived in Łódź. In 1855 he launched mechanical cotton spinning mill and a weaving mill on a plot of land located in Źródliska Park at Wodny Rynek (water market) and quickly gained the upper hand over other industrialists. He predicted the commodities crisis, caused by the Civil War in America (the main source of cotton supplies) and gathered adequate stocks of cotton. Consequently he was the only one to emerge from the crisis unscathed. He developed his business and erected a workers’ housing estate and a palace. In 1870 the factory employed 1,191 people, and the value of production reached 1,850,000 rubles. In 1873 a new, impressive branch was launched in Księży Młyn (known as “Pfaffendorf”), which consisted of a spinning mill and a weaving mill. A huge “family” housing estate was built nearby, which included a school, shops, wells, storage areas, a mangle as well as a hospital and a small residence.

 

In order to ensure better quality of the finishing of fabrics, plots of bleaching fields stretching along Św. Emilii Street (today: Tymienieckiego Street) up to Piotrkowska Street were purchased and a modern finishing plant and dying plant were erected on them. In the next step the company was transformed into a joint- stock company – “Karol Scheibler Cotton Factories Joint Stock Company” – in 1881. The company’s share capital reached 9 million rubles divided into 360 shares, distributed between the family members and the founders of the company. This led to the creation of a well-organized company, the largest cotton mill in the Kingdom of Poland and in all of Europe. Despite the many organizational changes the old historic buildings still exist. Right here, just a short distance from the city centre, we can enter a kind of an open-air museum, where the identity of Łódź has been preserved in the original spatial layout. Info: Ryszard Bonisławski.
2011 Troyak Club - Bulletin # 169 October - Październik 2016. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates