Bulletin # 165 June - Czerwiec 2016

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”
www.troyakclub.com


The JUNE 2016 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       or      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

26th June 2016 @ 4:30 p.m.

July & August 2016 – Summer break ... Letnie wakacje ...

25th September 2016; 30th October 2016;
13th November 2016 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show
27th November 2016

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Zapraszamy.

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
The Extraordinary Jubilee of the Compassion
www.poczta-polska.pl

 

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ... Autor projektu: Maciej Jędrysik; liczba znaczków: 1;
wartość: 2,50 zł;; nakład: 240 000 szt.; technika druku: rotograwiura;
format znaczka: 31,25 x 51 mm; arkusz sprzedażny: 12 znaczków;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 2 kwietnia 2016 r.

 

The Extraordinary Jubilee of the Compassion ... number of stamps in set: 1;
denomination: 2,50 PLN; print run: 240.000 pcs.; printing techniques: photogravure;
paper: fluorescent; stamp size: 31,25 x 51 mm; 12 stamps in sheet;
circulation date: 2nd April 2016; number of FDC: 1; author: Maciej Jędrysik.

 

1050. rocznica Chrztu Polski
www.nbp.pl

W 1050. rocznicę Chrztu Polski Narodowy Bank Polski wyemitował banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł. W centralnej części strony przedniej przedstawiono stylizowane portrety Mieszka I i Dobrawy; na odwrocie przedstawiono wizerunek katedry gnieźnieńskiej. Termin wejścia do obiegu: 12 kwietnia 2016 r. Na zlecenie NBP banknoty wyprodukowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Wszystkie monety i banknoty emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Nominał: 20 zł ... Projektant: Krystian Michalczuk;
Autorzy rytów: Krystian Michalczuk, Przemysław Krajewski;
Wymiary: 144 x 77 mm; Nakład: do 35 tys. sztuk.
Wizerunki katedry gnieźnieńskiej oraz kielicha Dobrawy wg. zdjęć ze zbiorów
Marka Chełminiaka. Wizerunek Mieszka I i Dobrawy wg. zdjęć ze zbiorów
Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, a książę Mieszko I przyjął chrzest. Chrzcielnica Mieszka I stała się symboliczną kolebką rodzącego się narodu i znakiem budującym jego tożsamość. Konsekwencje tego wydarzenia najdobitniej wyraził kard. Stefan Wyszyński, mówiąc o „narodzie ochrzczonym", o „chrzcie narodu", a co za tym idzie o chrzcie Polski. Zostaliśmy wówczas wprowadzeni w nowy świat, który wyraził się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne, przenikające do życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturowego.

Osobą, która podczas tego procesu miała niebagatelny wpływ na Mieszka I była bez wątpienia jego czeska małżonka Dobrawa. To od niej książę uczył się zasad wiary. Możemy ją nazwać matką chrzestną Polski. Nic zatem dziwnego, że na przedniej stronie banknotu wydanego z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski pojawiają się podobizny książęcej pary, oczywiście w graficznej wersji Jana Matejki, prosto z jego pocztu królów i książąt polskich. Nad głową Dobrawy widnieje jeleń pośród wici roślinnej, który jako żywo wyskoczył z bordiury drzwi gnieźnieńskich. To starochrześcijański wróg węży, który czując nadchodzącą starość, własnym oddechem wyciąga gada z nory, a gdy zostaje ukąszony i czuje jad rozchodzący się po ciele, wówczas pije źródlaną wodę, linieje ze starej sierści, młodnieje i odradza się do nowego życia. Symbolika jest tu aż nadto oczywista: woda, która ocala – to woda chrzcielna, która daje nowe życie; jeleń – to chrześcijanin odrodzony mocą chrztu. Przy lewym ramieniu Mieszka I widnieje stauroteka lednicka (relikwiarz w krztałcie krzyża) sprowadzona do Polski prawdopodobnie przez Ottona III, jeden z najstarszych artefaktów chrześcijańskich na naszych ziemniach – niemal pamiętajacy rok 966. Ta sama stauroteka pojawia się jako zabezpieczenie w ultrafiolecie.

Przechodząc na odwrotną stronę banknotu widzimy katedrę gnieźnieńską w jej obecnej gotycko-barokowej szacie. To świątynia wyjątkowa w dziejach naszego narodu. Swoją genezą sięga do X stulecia, jest spadkobierczynią kościołów budowanych przez Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W przeszłości była aulą koronacyjną królów polskich i miejscem wielu znaczących wydarzeń historycznych, m.in. słynnego zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku, kiedy to cesarz Otton III przybył do grobu św. Wojciecha. Owocem tego wydarzenia było powstanie pierwszej polskiej metropolii w Gnieźnie, a w dalszej perspektywie wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej i koronacja królewska. Zrozumiałe jest zatem określenie katedry gnieźnieńskiej mianem: Mater Ecclesiarum Poloniae, czyli Matki Kościołów Polski.

Plan tej przesławnej świątyni pojawia się również jako jedno z zabezpieczeń banknotu, tzw. recto-verso. Obok katedry, po jej wschodniej stronie, widnieje kielich królewski, zwany również trzemeszeńskim, wykonany około 1190 roku ze srebra repusowanego i grawerowanego, w znacznej części złoconego. Posiada on bardzo rozbudowaną ikonografię zaczerpniętą głównie z Ksiąg Królewskich Starego Testamentu (stąd jedna z jego nazw). Stopę i czaszę pokrywają sceny przedstawiające tam dzieje. Na banknocie, czasza kielicha dumnie prezentuje Natana i Joaba koronujących Dawida na króla. Wszystkie zilustrowane na kielichu wydarzenia ukazują idealny obraz społeczeństwa chrześcijańskiego, realizującego harmonijną współpracę władzy świeckiej i kościelnej. Obok czaszy kielicha pośród wici roślinnej rodem z drzwi gnieźnieńskich ukrywa się paw. Według starożytnych jego mięso nigdy nie gnije, a rozłożony ogon jest wizerunkiem nieba. Dlatego też paw stał się symbolem nieśmiertelności i życia wiecznego, do którego wchodzi się przez sakrament chrztu. Zatem przedstawiona na banknocie symbolika przywołuje czasy chrztu Polski – wydarzenia przełomowego w naszych dziejach. Przypomina o jego teologicznym wymiarze, ale także o jego politycznych, społecznych i kulturowych konsekwencjach. Informacja: Ks. Jarosław Bogacz, Konserwator Diecezjalny Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

1050th Anniversary of the Baptism of Poland
www.nbp.pl

On the 1050th anniversary of the Baptism of Poland, Narodowy Bank Polski issued a collector banknote with the face value of 20 zł. Date of issue: 12 April 2016. The banknotes, commissioned by NBP, were manufactured by the Polish Security Printing Works (PWPW S.A.). Narodowy Bank Polski holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland, including collector coins and banknotes. All coins and banknotes issued by NBP are legal tender in Poland.

Face value: 20 zł ... Designer: Krystian Michalczuk;
Engravers: Krystian Michalczuk, Przemysław Krajewski;
Dimensions: 144 x 77 mm; Volume: up to 35,000 pcs.
Images of the Gniezno Cathedral and the chalice from Trzemeszno were
modeled on photographs from the collection of Marek Chełminiak.
The image of Mieszko I and Dobrawa was modeled on the photograph from
the collection of the national Museum in Wrocław.

It was 1050 years ago that a crucifix was erected on Polish soil, and Prince Mieszko I was baptized. The baptismal font of Mieszko I became the symbolic cradle of the emerging nation and a symbol building its identity. The consequences of this event were most clearly expressed by Cardinal Stefan Wyszynski, who spoke of a "baptized nation", the "baptism of the nation" and thus the baptism of Poland. At that moment we were introduced to a new world, embodied in a new culture, new institutions, structures and legal provisions, permeating the political, economic, social and cultural life.

The person who had a substantial influence on Mieszko I during this process was undoubtedly his Bohemian wife Dobrawa. The prince learned the basic tenets of faith from her. We could call her Poland's godmother. It is therefore no wonder that the front side of the banknote issued on the occasion of the 1050th Anniversary of the baptism of Poland features the image of the royal couple – of course, as portrayed by Jan Matejko in his gallery of Polish kings and princes. Above Dobrawa's head there is a stag among the foliage, looking as if it has jumped straight out of the rinceaux of the Gniezno Doors. In early-Christian symbolism this animal represents the enemy of snakes. Sensing its own impending old age, the stag draws a snake out of its hole with its own breath. Once it is bitten and feels the venom spreading through its body, it drinks water from a spring, sheds its old coat, becomes rejuvenated and reborn to a new life. The symbolism here is all too obvious: the water that saves is the water of baptism giving a new life; the stag symbolizes a Christian, reborn through the power of baptism. Next to Mieszko I's left arm we can see the staurotheke from Ostrów Lednicki (a cross-shaped reliquary), probably brought to Poland by Otto III. It is one of the oldest Christian artifact in our land – almost old enough to remember the year 966. The same staurotheke appears as a security feature visible under ultraviolet light.

Moving on to the reverse side of the banknote, we can see the Gniezno Cathedral in its present Gothic-Baroque form. This is a unique temple in the history of our nation. Its origins date back to the 10th century, and it is the successor of the churches built by Mieszko I and Boleslaw the Brave. In the past it served as the coronation place for Polish Kings and was the site of many important historical events, including the famous Congress of Gniezno in 1000, when Emperor Otto III visited the tomb of St. Wojciech. This event resulted in the creation of the first Polish Archdiocese in Gniezno, and in the longer run led to the growth of Poland's importance on the international arena and the coronation of the King. It is therefore understandable that the Gniezno Cathedral is defined as Mater Ecclesianum Poloniae, or Mother of Polish Churches.

The plan of this famous temple also appears in one of the banknote's security features, the so-called see-through register. Next to the cathedral, on its eastern side, we can see the royal chalice from Trzemeszno, forged around the year 1190 from repoussaged, engraved, and largely gilded silver. It has a very rich iconography mostly based on the Books of Kings from the Old Testament (hence one of its names). Its foot and bowl are covered with images depicting its history. On the banknote, the bawl of the chalice proudly depicts Nathan and Joab crowning David as King. All the events illustrated on the chalice present a perfect image of Christian Society, pursuing the harmonious cooperation of the secular and ecclesiastical power. Next to the chalice's bowl, among the foliage derived from the Gniezno Doors, a peacock is hiding. According to the ancients, its meat never rots and the expanded tail feathers are the image of heaven. That is why the peacock became a symbol of immortality and eternal life, which one enters through the sacrament of baptism. Thus, the symbolism presented on the banknote is not only of its theological dimension, but also of its political, social and cultural consequences. Info: Rev. Jarosław Bogacz, Diocesan Conservator of the Archdiocese of Gniezno.


75. rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych.

Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 16 lutego 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę „75. rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych" o nominale 10 zł.

Na awersie monety znajduje się skoczek podczas opadania na spadochronie desantowym. Łuki wokół zewnętrznej krawędzi monety symbolizują otwartą czaszę spadochronu, a promieniście schodzące w kierunku środka tarczy linie symbolizują linki otwartego spadochronu. Na rewersie centralną część monety zajmuje znak spadochronowy z wieńcem i symbolem Polski Walczącej. Tło wypełnia 316 ptaków symbolizujących 316 Cichociemnych. Na otoku monety wyodrębnione są trzy ptaki symbolizujące trzech skoczków biorących udział w pierwszym przerzucie Cichociemnych do kraju.

Nominał 10 zł ... metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany; średnica: 32,00 mm;
masa: 14,14 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 15 000 szt.; Projektant: Urszula Walerzak;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Pierwsza grupa Cichociemnych, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, przeszkolonych w Wielkiej Brytanii i przerzucanych na terytorium okupowanej Polski jako wsparcie kadry Związku Walki Zbrojnej, późniejszej Armii Krajowej, ląduje na terytorium okupowanej Polski w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Jest to jednocześnie pierwszy przerzut skoczków spadochronowych z Wielkiej Brytanii na kontynent. Operacja nosi kryptonim „Adolphus" i ma charakter eksperymentalny – chodzi o wypracowanie maksymalnej skuteczności przy jednoczesnym zminimalizowaniu strat.

Zrzut zostaje wyznaczony na placówkę położoną 7,5 km na południe od Włoszczowej. Wskutek pomyłki samolot zrzuca spadochroniarzy w okolicę Cieszyna, pod Dębowcem koło Skoczowa, na teren włączony do Rzeszy. Wśród skoczków jest mjr Stanisław Krzymowski „Kostka", rtm. Józef Zabielski „Żbik" oraz kurier do Delegata Rządu na Kraj bombardier Czesław Raczkowski „Orkan". Dwaj pierwsi z nich na własną rękę docierają do Warszawy, jednak cały sprzęt i szyfry dostają się w ręce wroga. Trzeci „Orkan" zostaje zatrzymany przez Niemców przy przekraczaniu granicy z Generalnym Gubernatorstwem. Zostaje jednak wzięty za zwykłego przemytnika i odsiaduje w więzieniu w Wadowicach jedynie trzy miesiące. Ten pionierski lot, mimo zaistniałych trudności, udowadnia, że operacje przerzutowe do krajów okupowanych są możliwe i skuteczne. Do grudnia 1944 roku udaje się przerzucić do Polski 316 Cichociemnych i 28 kurierów.

Przeszkoleni w sabotażu i dywersji kierowanisą do organizacji „Wachlarz", Związku Odwetu oraz Kedywu, a także walczą w oddziałach partyzanckich. Inni pracują w wywiadzie, legalizacji dokumentów i łączności. Ponad dziewięćdziesięciu bierze udział w powstaniu warszawskim. Na każdym odcinku walki wyróżniają się doskonałym wyszkoleniem, bojową postawą i profesjonalizmem. Od 1995 roku Jednostka Wojskowa GROM dziedziczy i kontynuuje tradycje Cichociemnych. Informacja: płk Piotr Gąstał.

75th Anniversary of the First Drop of the Cichociemni Paratroopers
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets.

On 16 February 2016 Narodowy Bank Polski issued into circulation a silver coin "75th Anniversary of the First Drop of the Cichociemni Paratroopers", with the face value of 10 zł. The obverse of the coin features a paratrooper during a combat jump with a troop parachute. The arches surrounding the outer edge of the coin symbolize the open canopy of a parachute, and the lines radiating towards the centre of the disc represent the lines of an opened parachute. In the centre of the reverse of the coin there is the parachute symbol with a wreath and the emblem of Fighting Poland. The background is filled with 316 birds, symbolizing 316 Cichociemni Paratroopers. In the rim, there are three birds in isolation, symbolizing the three paratroopers who participated in the first deployment of the Cichociemni to Poland.

 

Face value 10 zł ... Metal: Ag 925/1000; Finish: proof; Diameter: 32.00 mm;
Weight: 14.14 g; Edge: plain; Mintage: up to 15,000 pcs; Designer: Urszula Walerzak;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

The first group of the Cichociemni (Silent Unseen) – the soldiers of the Polish Armed Forces trained in the United Kingdom and redeployed into the territory of occupied Poland as support for the cadre of the Union of Armed Struggle (ZWZ), later to become the Home Army (AK) – lands on the territory of occupied Poland in the night of 15 and 16 February 1941. This is, at the same time, the first redeployment of paratroopers from the United Kingdom to the Continent. The operation, known under the cryptonym "Adolphus", is experimental – the goal is to achieve maximum efficiency while minimizing the losses. The drop is planned at a post situated 7.5 km south of Włoszczowa. By mistake the plane drops the paratroopers in the Cieszyn area, just outside the village of Dębowiec near Skoczow, onto a territory incorporated into the Reich.

Among the paratroopers there are Maj. Stanisław Krzymowski aka "Kostka", Captain of Cavalry Jozef Zabielski aka "Żbik" and Courier to the Government Delegate for Poland, Bombardier Czesław Raczkowski aka "Orkan". The first two manage to get to Warsaw on their own, but all the equipment and codes are intercepted by the enemy. The third, "Orkan", gets arrested by the Germans when crossing the border of the General Government. He is, however, taken for an ordinary smuggler and spends only three months in prison in Wadowice. This pioneer flight, despite the difficulties encountered, proves that deployment operations to the occupied countries are feasible and can be effective. By December 1944, 316 Cichociemni paratroopers and 28 couriers are deployed toPoland. Following sabotage and diversion training courses, they are assigned to such organizations as Wachlarz, the Union of Retaliation and Kedyw, and they fight in the partisan units too. Others work in intelligence, document legalisation and in communications. Over 90 take part in the Warsaw Uprising. In every area of the fighting, they stand out as being superbly trained and exhibiting a valorous attitude and professionalism. Since 1995, the GROM Military Unit has preserved the heritage and continued the traditions of the Cichociemni Paratroopers. Info: Col. Piotr Gąstał.

Canadian Photography - Booklet of 10 stamps
www.canadapost.ca

The fourth set in a five-year series culminating in 2017, this issue continues to showcase the best Canadian photographers and photography of the past 150 years – as chosen by leading curators and gallery owners. The domestic-rate stamps are a photographic feast, unfettered by time or technique. Michel Campeau's contemporary abstract Sans titre 0310 (from the series La chambre noire, 2005-10) (1) joins Humphrey Lloyd Hime's historic Freighter's Boat on the Banks of the Red River, MB, (1958) (2), shot when Hime was the official photographer and surveyor on the Assiniboine and Saskatchewan Exploring Expedition. Victoria Bridge, Grand Trunk Railway, Montreal, Quebec (ca. 1878) (3) is the work of Alexander Henderson, whose striking images of landscapes, city scenes, and outdoor activities in 19th century Canada received high praise, both at home and abroad. It serves as a realistic foil to the dreamlike Window (1988) (4), by Montréal's Angela Grauerholz, winner of the 2015 Scotiabank Photography Award for her work in black and white, colour and alternative methods of production. Savvy street photographer Lutz Dille's Toronto (1960) (5) adds poignancy to a gritty moment captured on the streets of his adopted home.

 

Stamp value: Permanent™ (domestic rate) ... Issue date: April 13, 2016;
Stamp designer: Stéphane Huot; Quantity products: 130,000;
Number of stamps included: 10; Dimensions: 36 mm x 30 mm.

SIR JOHN A. MACDONALD (1815 – 1891)
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

Macdonald ... Denomination: 1¢; Date of Issue: 29 June 1927; Series: Confederation, 1867-1927;
Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 148 034 000; Perforation: 12;
Creator(s): Designed by Herman Herbert Schwartz; Portrait engraved by Edwin H. Gunn;
Based on a photograph by William James Topley.

Historical Notice: During the summer of 1927, the celebration of the Diamond Jubilee of Confederation was fittingly carried out. A committee appointed by the government in connection with the celebrations suggested a special issue of postage stamps to commemorate the occasion. The subjects of these commemorative stamps centred around the statesmen and the events they commemorated. The stamps were bilingual with the words "Postes" and "Post." Portrait of Sir John Alexander Macdonald, G.C.B. Sir John A. Macdonald was born in Glasgow, Scotland, in 1815 and came to Canada in 1820. He entered Parliament in 1844, and in 1864 he took part in the conference on the proposal to confederate the provinces of British North America. After the conference agreed upon a basis of union, a committee went to London in 1866 to co-operate with the British government in drafting the British North America Act. Subsequently the act came into force on 1st July, 1867. The day since designated as Dominion Day is annually observed as the birthday of Canada. Sir John became the first prime minister of the Dominion of Canada. He died in June, 1891, and was buried in Cataraqui Cemetery in Kingston, Ontario.

Sir John A. Macdonald (1815 – 1891) ... One of the Fathers of Confederation and the first Prime Minister of Canada. Sir John A. Macdonald was a nation builder. In 1864 Macdonald was at Charlottetown when Confederation was proposed. One month later he was at Quebec, where he assisted in the drafting of the Quebec, or Seventy-Two, Resolution. In 1866 he was in London, this time as the head of the delegation to the London Conference, which resulted in the federal union of the provinces of Ontario, New Brunswick, Nova Scotia, and Quebec in 1867.

After Confederation was achieved, Macdonald led his country through its crucial early years of nationhood. During his two ministries (1867-73, 1878-91), the Dominion grew from four tightly clustered eastern provinces to seven provinces and the Northwest Territories. Under his shrewd leadership Canada bought Rupert's Land from the Hudson's Bay Company and in 1870 the province of Manitoba was created. In 1871, with the promise of a transcontinental railroad, British Columbia entered Confederation, and in 1873 Prince Edward Island followed suit. From east to west, Canada now spanned the continent. (6)

2015 ... Stamp celebrates life and legacy of Sir John A. Macdonald on the 200th anniversary of his birth ... Ottawa (Ont.) – On the 200th anniversary of Sir John A. Macdonald's birth, Canada Post issued a stamp to celebrate the country's first prime minister, a nation builder whose achievements shaped the nation. Designed by Montréal's Paprika, the stamp mixes a traditional photo with modern design to create a fresh look at a subject who has appeared on stamps many times over the past 100 years.

"Sir John A. Macdonald not only led negotiations that created our country, but he also guided a growing and maturing Canada," says the Honourable Lisa Raitt, Minister of Transport, responsible for Canada Post Corporation. "On the 200th anniversary of his birth, we remember that enduring legacy." Macdonald took a leading role during the Charlottetown and Québec conferences that laid the foundation for Confederation and the creation of Canada in 1867. Enormously popular, he won six out of seven post-Confederation elections. This made him prime minister for 19 of Canada's first 24 years and the second-longest serving prime minister in Canadian history.

Macdonald expanded the country by including the provinces of Manitoba, British Columbia and Prince Edward Island, as well as securing land that became today's Northwest Territories and Nunavut. From building a transcontinental railway, founding the forerunner of the RCMP and creating the country's first national park, to adopting British spelling rather than American, Macdonald had an enormous legacy. His death in office in 1891 was marked by tributes from political allies and opponents alike. Thousands of people paid their respects when he lay in state in Parliament, and mourners lined the tracks as a train carried him to his resting place in his hometown of Kingston, Ontario. "Our stamps have captured the story of Canada ever since Confederation and today we celebrate one of its key architects," says Deepak Chopra, President and CEO of Canada Post. "Two hundred years after his birth, Sir John A. Macdonald remains a towering figure and this stamp celebrates his legacy."

About the Stamp ... The self-adhesive stamp measures 32 mm by 40 mm and is available in booklets of 10. The stamp is also available affixed to an Official First Day Cover cancelled in Kingston, Ontario. The cover's modern design features a line map of the provinces that constituted Canada at Confederation. The stamp was designed by Louis Gagnon at Paprika in Montréal and printed by Canadian Bank Note with lithography in five colours.

2016 ... $50 Pure Silver Coin - The Orca
www.canadapost.ca     www.mint.ca  

Haida Gwaii is a place of astounding natural beauty; a land of ancient legends where mythical beings move about in the guise of familiar animals from our three-dimensional world. This mesmerizing new coin series portrays three of the most powerful supernatural beings from the realms of water, earth and sky. First issue in this captivating series showcasing Haida art and culture. Beautifully crafted in 99.99% pure silver! A limited work of art! Only 1,500 coins are available worldwide—highly collectible! Stunningly enhanced with red and black enamel to re-create the distinctive artistic style of Haida formline imagery, hailed as one of the most popular art forms from the Pacific Northwest. An original and upscale keepsake for art collectors and anyone who has ever travelled to the Pacific Northwest and been captivated by these remote islands and the rich cultural heritage of the Haida people.

Face Value: 50 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 1,500;
Weight: 157.6 g; Diameter: 65.25 mm; Finish: Proof with enamel;
Edge: Serrated; Artist: April White;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2016 ... $50 Pure Silver Coin - The Eagle
www.canadapost.ca     www.mint.ca 

Haida Gwaii is a place of astounding natural beauty; a land of ancient legends where mythical beings move about in the guise of familiar animals from our three-dimensional world. This mesmerizing coin series portrays three of the most powerful supernatural beings from the realms of water, earth and sky. Second issue in this captivating series showcasing Haida art and culture. Stunningly enhanced with red and black enamel to re-create the distinctive artistic style of Haida formline imagery, hailed as one of the most popular art forms from the Pacific Northwest.

Face Value: 50 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 1,500;
Weight: 157.6 g; Diameter: 65.25 mm; Finish: Proof with enamel; Edge: Serrated;
Artist: April White; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

 

www.gtapa.org

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

87th Convention of The RPSC
ROYAL *2016* ROYALE
August 19 - 21, 2016
Kitchener Waterloo, Ontario, Canada
www.kwstampclub.org/royal-2016-royale-national-stamp-exhibition


TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome.  www.polishculturalcentre.ca   

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak".  www.polishculturalcentre.ca

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

26th June 2016   @   4:30 p.m.

July & August 2015 – Summer break ... Letnie wakacje ...

25th September 2016;     30th October 2016;

13th November 2016   @   9:00 a.m.  to  4:00 p.m. … Fall Show    

27th November 2016

 

AN  INVITATION  TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790  or   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

KLUB  FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A !  Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Zapraszamy.
2011 Troyak Club - Bulletin # 165 June - Czerwiec 2016. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates