Bulletin # 163 April - Kwiecień 2016

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The APRIL 2016 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

24th April 2016 @ 4:30 p.m.

29th May 2016;    26th June 2016

July & August 2016 – Summer break ... Letnie wakacje ...

25th September 2016;    30th October 2016;

13th November 2016 @ 9:00 a.m. to 4:00 p.m. ... Fall Show

27th November 2016

 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"
National Day of Remembrance of "Accursed Soldiers"
www.poczta-polska.pl

Wartość: A ... autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska;
liczba znaczków: 1; nakład: 240 000 sztuk; technika druku: rotograwiura;
format znaczka: 51 x 31,25 mm; arkusz sprzedażny: 12 znaczków;
papier: fluorescencyjny; data wprowadzenia do obiegu: 28 lutego 2016 r.

 

National Day of Remembrance of "Accursed Soldiers" ... denomination: 1,75 PLN;
number of stamps in set: 1; print run: 240.000 pcs.; printing techniques: photogravure;
paper: fluorescent; stamp size: 51 x 31,25 mm; 12 stamps in sheet;
circulation date: 28th February 2016; number of FDC: 1; author: Marzanna Dąbrowska.

 

200-lecie Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
www.poczta-polska.pl

 

Wartość: A ... autor: Karol Tabaka; nakład: 13 000 sztuk;
data wprowadzenia: 25 stycznia 2016 roku miejsce wprowadzenia: Poznań 2.

 

Odkryj Polskę – Ratusz w Poznaniu
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych.

Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 6 listopada 2015 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety z serii „Odkryj Polskę" – Ratusz w Poznaniu o nominale 5 zł.

Nominał 5 zł - stop: pierścień MN25, rdzeń CuAl6Ni2; stempel: zwykły
średnica: 24,00 mm; masa: 6,54 g; brzeg (bok): moletowany nieregularnie;
na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni,
rozdzielony gwiazdkami; nakład: do 1 200 000 szt.; Projektant: Dobrochna Surajewska
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Poznański ratusz jest najwspanialszą budowlą renesansową w Wielkopolsce i jedną z piękniejszych w Polsce. Najstarsza wzmianka o budynku pochodzi z 1310 r. Wzniesiono go zapewne niewiele wcześniej, na przełomie XIII i XIV w. W połowie XVI wieku wielki pożar strawił część starego gmachu. Miasto zaprosiło wówczas do współpracy włoskiego architekta Jana Baptystę Quadro z Lugano, który przebudował skromny gotycki budynek na okazałą, reprezentacyjną siedzibę władz miejskich, którą podziwiamy do dziś. Kiedy spogląda się na Poznań z lotu ptaka, łatwo można dostrzec, że gmach ratusza jest nieco przekrzywiony względem pierzei rynku. Podejrzewa się, że jest to zabieg świadomy. Dzięki niemu, gdy wchodzi się na Stary Rynek od strony ul. Wielkiej, dawniej jednej z ważniejszych arterii w mieście, można odnieść wrażenie, że ratusz jest jeszcze większy.

Jednak nawet bez tej architektonicznej sztuczki jest co podziwiać. Trzykondygnacyjna loggia jest bogato zdobiona płaskorzeźbami, przedstawiającymi cnoty rajców: cierpliwość, roztropność, miłość, sprawiedliwość, wiarę, nadzieję oraz męstwo i umiarkowanie. Ukazane są na niej także wizerunki polskich królów oraz postaci antycznych. Elewacje upiększają liczne łacińskie inskrypcje, a nad gmachem góruje wieża zwieńczona potężnym orłem. Pomiędzy loggią a wieżą znajdują się trzy mniejsze wieże tworzące attykę. Swym kształtem nawiązuje ona do muru obronnego – motywu znanego z wielu herbów miast. Środkowa wieża jest szczególnie wyróżniona, zainstalowano na niej zegar, nad którym każdego dnia w samo południe można zobaczyć dwa bodące się, blaszane koziołki, będące jedną z atrakcji turystycznych Poznania. Wnętrza ratusza są dziś siedzibą Muzeum Historii Miasta Poznania (oddziału Muzeum Narodowego). W jego zbiorach znajduje się około 12 tys. obiektów, dokumentujących ponad 750-letnie dzieje miasta. Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem ratusza jest Wielka Sień – sala używana do dziś w najważniejszych dla Poznania momentach. Informacja: Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak.


Discover Poland – Poznań Town Hall
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 6 November 2015 Narodowy Bank Polski issued into circulation coins from the series "Discover Poland" – Poznań Town Hall with a face value of 5 zł.

  

Face value: 5 zł - Alloy: ring MN25, core CuAl6Ni2; Finish: standard;
Diameter: 24.00 mm; Weight: 6.54 g; Edge (side): irregularly milled; on the side
an inscription: "NBP", repeated eight times, every second one inverted by 180°,
separated by stars; Mintage: up to 1,200 000 pcs; Coin designer: Dobrochna Surajewska;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

The Poznań Town Hall is the greatest Renaissance building in the Wielkopolska region and one of the most beautiful buildings in the whole of Poland. The oldest mention of the building dates to 1310. It was probably erected just a little earlier, at the turn of the 13th century. In the mid-16 century, most of the old building was destroyed in a great fire. The city commissioned the Italian architect Giovanni Battista di Quadro from Lugano, who rebuilt the modest Gothic building into the magnificent, stately seat of the municipal authorities that we admire to this day. From a bird's-eye view of Poznań we can clearly see that the building of the town hall sits at a slight angle relative to the frontage of the market square buildings. It is believed that this was made on purpose. As a result, when we enter the Old Market from Wielka Street, previously one of the most important arteries in the city, we get the impression that the town hall is even bigger than in reality.

However, even without this architectural trick, there is a lot to admire. The three-storey loggia is richly decorated with reliefs depicting the virtues of town councilors: patience, prudence, love, righteousness, faith, hope, courage and moderation. It also carries images of Polish kings and ancient characters. The facades are embellished with numerous Latin inscriptions. The building's tower is topped with a large crowned white eagle, the symbol of Polish statehood. Between the loggia and the tower there are three smaller towers forming an attic. Their shape resembles a defensive wall - a theme known from the coats of arms of many cities. The central tower has a clock, over which two mechanical goats are butting heads every day at noon, which is one of Poznań's best-known tourist attractions. Currently the interiors of the town hall serve as the seat of the Museum of History of the City of Poznań (a branch of the National Museum). Its collection includes approx. 12 thousand items documenting over 750 years of the city's history. The most representative room of the City Hall is the Great Hall - still used for the most important events in the life of Poznań. Info: Mayor of the City of Poznań, Jacek Jaśkowiak.

 

Historia Monety Polskiej – półgrosz Władysława Jagiełły
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych.

Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 3 grudnia 2015 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę „Historia monety polskiej" – półgrosz Władysława Jagiełły o nominale 20 zł.

Nominał 20 zł - metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany; średnica: 38, 61 mm;
masa: 28,28 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 20 000 szt.;
Projektant monety: Dominika Karpińska-Kopiec;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Władysław Jagiełło (1386–1434) nie był wielkim reformatorem pieniądza w Polsce. Zaadaptował natomiast, z istotnymi zmianami, system wprowadzony przez Kazimierza Wielkiego. Zrezygnował z bicia jednostki największej – grosza. Podstawą systemu uczynił jego połowę – półgrosz, zwany pierwotnie kwartnikiem dużym. Bił też kwartniki małe, mające wartość ćwierćgrosza, nazywane trzeciakami. Najpospolitszą monetą, jak poprzednio, były denary, które zawierały już niewiele czystego srebra. System oparty na półgroszu i małowartościowym denarze utrwalił się w Polsce na całe stulecie. Do naszej serii kolekcjonerskiej wybrany został nominał najważniejszy, a mianowicie półgrosz. Na jego awersie umieszczono w polu koronę, a w otoku napis: +MONE*WLADISLAI. Napis jest kontynuowany na stronie odwrotnej, gdzie biegnie wokół Orła: +REGIS*POLONIE. Odczytany razem informuje, że jest to „Moneta Władysława króla Polski".

Warto zwrócić uwagę na sygnatury literowe występujące pod koroną. Oznaczają imiona kolejnychm incmistrzów, którzy kierowali mennicą działającą w Krakowie. W naszym przypadku jest to litera n, inicjał imienia Nicolaus, czyli Mikołaj (Bochner). Na nowej monecie, poza odwzorowaniem obu stron półgrosza, znalazły się jeszcze motywy zaczerpnięte z nagrobka Władysława Jagiełły w katedrze na Wawelu. I tak na awersie obok awersu półgrosza z koroną widnieje piękny portret króla w koronie. Trzecim elementem jest obowiązkowa metryka z godłem Rzeczypospolitej, datą 2015 oraz oznaczeniem nominału – 20 zł. Na rewersie dobrze koreluje Orzeł z półgrosza z Orłem przedstawionym na tarczy nagrobnej króla.

Moneta niniejsza, już ósma z kolei, zamyka dwie pierwsze części serii Historia monety polskiej, które obejmują całe średniowiecze, z pieniądzem Piastów i początkiem pieniądza Jagiellonów. Przypomnijmy je tutaj: Część I. Najdawniejsze monety polskie – denary trzech Bolesławów, X–XII w. 1. Bolesław Chrobry, 2. Bolesław Śmiały, 3. Bolesław Krzywousty. Część II. Polskie monety średniowiecza – okres brakteatów i groszy, XII–XV w. 4. Mieszko III, 5. Leszek Biały, 6. Władysław Łokietek, 7. Kazimierz Wielki, 8. Władysław Jagiełło. Część III. Monety Rzeczypospolitej – okres złotego, XVI–XVIII w. Tę część serii w czerwcu 2016 roku rozpocznie dukat Zygmunta Starego (moneta 9.). Informacja: Stanisław Suchodolski.

History of Polish Coin – the half grosz of Ladislas Jagiello
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 3 December 2015 Narodowy Bank Polski issued into circulation a coin of the series "History of Polish Coin" – half-grosz of Ladislas Jagiello, with the face value of 20 zł.

Face value 20 zł - Metal: Ag 925; Finish: proof; Diameter: 38.61 mm;
Weight: 28.28 g; Edge: plain; Mintage: up to 20,000 pcs;
Coin designer: Dominika Karpińska-Kopiec; Issuer: NBP;
The coins commissioned by NBP were struck by Mennica Polska S.A.

Ladislas Jagiello (1386–1434) was not a great reformer of money in Poland. However, he made significant adaptations to the system introduced by Casimir the Great. He stopped striking the largest unit – the grosz (groat) and made the basis of the system half of this – the half-grosz, known originally as the large kwartnik. He also struck small kwartniks, which had the value of a quarter of a grosz and were called trzeciaks (Ternars). The most common coin, as previously, was the denarius, which no longer contained very much silver. The system based on the half-grosz and lowvalue denarius established itself in Poland for a whole century.

The most important denomination, the half-grosz, has been selected for our collector series. On the coin's obverse there is a crown and the following inscription along its rim: +MONE*WLADISLAI. This inscription is continued on the back, where the following runs around the eagle: +REGIS*POLONIE. When read together, the text informs us that this is a "Coin of Ladislas King of Poland". It is worth noting the mint marks under the crown. They signify the names of the successive mint masters who ran the mint operating in Kraków. In our casethis is the letter n, the initial of the name Nicolaus, or Mikołaj (Bochner). On the new coin, apart from a representation of both sides of the half-grosz, there are also motifs borrowed from the tombstone of Ladislas Jagiello in Wawel Cathedral.

On the obverse, next to the obverse of the half-grosz with the crown there is a beautiful portrait of the king wearing a crown. The third element is the mandatory certification with the emblem of the Republic of Poland, the date 2015 and the designation of the denomination – 20 zł. On the reverse, the eagle of the half-grosz correlates well with the eagle represented on the shield of the king's tombstone. This coin, the eighth in the series, closes the two first parts of the series History of Polish Coin, which cover the whole of the Middle Ages, with the money of the Piast dynasty and the beginning of the money of the Jagiellon dynasty.

The three parts are as follows: Part I. The oldest Polish coins – the denarii of the three Boleslaws, 10th-12th century. 1.Boleslaus the Brave, 2. Boleslaw II the Bold, 3. Boleslaw the Wrymouthed. Part II. Polish coins of the Middle Ages – the period of the bracteate and the grosz, 12th-15th century. 4. Mieszko III, 5. Leszek the White, 6. Ladislas the Elbowhigh, 7. Casimir the Great, 8. Ladislas Jagiello. Part III. Coins of the Commonwealth – the golden period, 16th-18th century. The third part of the series will begin in June 2016 with the gold ducat of Sigismund the Elder (coin 9). Info: Stanisław Suchodolski.

 

Hydrangeas: Permanent™ Domestic rate stamps
www.canadapost.ca

Stamp value: Permanent™ (domestic rate) ... Issue date: March 1, 2016;
Stamp designer: Sputnik Design Partners Inc.; Stamp illustrator: Marie-Élaine Cusson;
Number of stamps included: 2; Quantity produced: 120,000; Dimensions: 120mm x 84mm
Number of stamps included: 10; Quantity produced: 1,000,000; Dimensions: 26mm x 32mm

Enjoy a bounty of beautiful flowers with this colourful souvenir sheet and booklet of 10. Part of the 2016 edition of the annual flower issue, this attractive collectible includes two domestic rate stamps, each illustrated with a different selection of hydrangea. It's a perfect gift for gardeners or botany enthusiasts. The two species featured are selections of bigleaf hydrangea (Hydrangea macrophylla) and the smooth hydrangea (Hydrangea aborescens). Endless Summer, shown here in pink, is a cultivar of the bigleaf species, while Annabelle, with its snow-white flowers, is a selection of the smooth species. The souvenir sheet is illustrated by a close-up image of each species on the left-hand side, with the pair of domestic rate stamps set to the right.

Native to eastern Asia, bigleaf hydrangea will also produce blue or lavender flowers, depending on soil acidity or alkalinity. Smooth hydrangea is native to the United States. Popular as ornamental shrubs thanks to their large, plentiful heads of flowers, hydrangeas are easy to grow. They thrive in full sun and moderate shade and do not require abundant moisture. Annabelle is one of the most cold-hardy hydrangeas. Hydrangeas have sparked the public's interest thanks to the introduction of new and different cultivars from nurseries around the world.

THE SEVEN YEARS WAR ... BATTLE FOR AN EMPIRE ... On Canadian Stamps...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

 

Montcalm & Wolfe ... Denomination: 7¢; Date of Issue: 16 July 1908;
Series: Tercentenary Series; Printer/Quantity: American Bank Note Company, Ottawa / 700000
Perforation: 12; Creator(s): Engraved by Charles Skinner; Designed by José Antonio Machado;
Based on a painting by Joseph Highmore;
Original Artwork: Joseph Highmore, "Portrait of James Wolfe", circa 1749 (?);
Library and Archives Canada, Ottawa, Ontario

Historical Notice: In the summer of 1908 Canadians honoured the three hundredth anniversary of the founding of Quebec in 1608 by Samuel de Champlain, the French explorer and colonizer. In March, 1908 the government proposed to issue a series of postage stamps to commemorate the occasion. In view of the marked departure from the precedent in subject matter for the proposed stamp design, the Department sought the permission of King Edward VII to use portraits of non-royal persons and historical subjects on stamps of permanent validity. His Majesty consented, and the stamp were released on [16th] July, 1908 for sale to the public throughout the Dominion [before] the Prince of Wales (later King George V) reached Québec.

Portraits of Montcalm (1712-1759) and Wolfe (1727-1759), the two military antagonists in the final struggle for the mastery of Canada. Louis Joseph, Marquis de Montcalm, the French general, was born near Nîmes in 1712. A soldier from his early youth, Montcalm received the appointment of commander of the French forces in North America in 1756. Despite his brilliant military efforts the British forces closed in on Quebec on 13th September, 1759. Montcalm, fatally wounded, died in the evening of the following day, and was buried in Quebec City. James Wolfe, commander of the British forces arrayed against Quebec, was born in 1727 in Westerham, England. He had a strong military background, and at thirty-one was a Brigadier-General. In June, 1759, his expedition advanced on Quebec and besieged the fortress for twelve weeks. On the night of 12th September his forces climbed the heights to the Plains of Abraham. Wolfe, wounded three times, died in battle and was buried in England.

More history ... The Seven Year War (1754 - 63) capped a bitter struggle between France and England to determine who would rule both Canada and the Ohio-Mississippi Valley. During the first years of the war the French, led by the Marquis de Montcalm, achieved brilliant victories. In 1756 Montcalm captured Oswego, in 1757, Fort William Henry. One year later on July 8, 1758, he achieved his greatest triumph at Ticonderoga, where 3800 French troops repulsed 15000 British soldiers. On the heels of victory, however, came defeat. Louisbourg fell to the British on June 26, 1758, and in 1759 three more French forts fell. By June of that year Montcalm was in Quebec, trying to defend the city against General James Wolfe.

The odds facing Walfe at Quebec were formidable. He had less than 9000 men, while Montcalm had 16000 troops. In June he began to siege the city, but to no avail. Three months later, on the night of September12, 2800 troops under Wolfe's command slipped into Foulon Cove (Wolfe's Cove), and scaled the cliffs of the Plains of Abraham. At dawn Montcalm hurried to the defence, but the French, surprised by Wolfe's maneuver, were routed by the British. Wolfe was killed in the battle; Montcalm, mortally wounded, died the next day. Four days later Quebec was occupied and the tide of victory had turned to the British. In 1763, when the Paris Peace Treaty brought the war to an end, all of Canada was ceded to Great Britain. (4)

 

2016 5-Ounce Pure Silver Coin - Big Coin Series: Dollar
www.canadapost.ca      www.mint.ca

Face Value: 1 Dollar ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 1,500;
Weight: 157.6 g; Diameter: 65.25 mm; Finish: Proof with Colour;
Artist: Robert-Ralph Carmichael; Packaging: Maroon clamshell with graphic beauty box.

Celebrate the history and artistry of Canadian circulation coinage with this pure silver "loonie"—part of the Royal Canadian Mint's new series featuring Canada's six circulation coins. Each beautiful coin is composed of five ounces of pure silver and features selective colour on the reverse. This 5-ounce pure silver 1-dollar coin features noted Canadian wildlife artist Robert-Ralph Carmichael's loon design, first issued with the introduction of the 1-dollar circulation coin in 1987. This design has been used continuously on Canadian "loonies," with a number of notable exceptions. Part of the Royal Canadian Mint's exciting 6-coin series of 5-ounce pure silver versions of Canada's 5-cent, 10-cent, 25-cent, 50-cent, 1-dollar, and 2-dollar circulation coins. Selective colour on each coin's reverse makes this series particularly lovely and exceptionally unique.


2016 ... $20 Pure Silver Coin - The Migratory Birds Convention:
100 years of Protection - The Mountain Bluebird

www.canadapost.ca    www.mint.ca 

 

Face Value: 20 Dollars ... Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 6,500;
Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Finish: Proof with colour; Edge: Serrated;
Artist: Claudio D'Angelo; Packaging: Maroon clamshell with custom beauty box.

Since 1916, the Migratory Birds Convention represents an enduring partnership between Canada and the United States to protect our beloved migratory bird populations. This stunning four-coin series celebrates the centennial anniversary of this landmark conservation measure by showcasing some of the colourful bird species that are protected under its provisions, such as the mountain bluebird (Sialia currucoides). First coin in a new series commemorating the centennial of the Migratory Birds Convention, featuring a showcase of some of the colourful bird species protected under its provisions. Packaged in a charming graphic beauty box, this coin adds a splash of nature's bright colours to your nature, wildlife or bird-themed collection. As a gift, this valued collectible is sure to brighten up a nature enthusiast or bird lover's day.

 

TROYAK CLUB ...
... XIII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2016 ...
March 5 - 6, 2016, Mississauga., Ontario ...
SHOW ISSUED ITEMS ...

 

www.gtapa.org

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.
2011 Troyak Club - Bulletin # 163 April - Kwiecień 2016. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates