Bulletin # 160 January - Styczeń 2016

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The JANUARY 2016 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

HAPPY NEW YEAR 2016
BONNE ANNÉE 2016

 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2016
FELIZ AÑO NUEVO 2016

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

17th January 2016 @ 4:30 p.m. ... Annual General Meeting

31st January 2016 @ 4:30 p.m.

14th February 2016;    28th February 2016;

5 - 6 March 2016 ... XIII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2016

20th March 2016;    24th April 2016;    29th May 2016;    26th June 2016

July & August 2015 – Summer break ... Letnie wakacje ...

25th September 2016;    30th October 2016;    27th November 2016

 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

 

 

MARCH 5 - 6, 2016, Mississauga., Ontario

XIII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2016,

at John Paul II Polish Cultural Centre,
4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403). Mississauga, Ontario.
Hours: SATURDAY 9 am to 4 pm with $3 adult admission;
SUNDAY 9 am to 4 pm free admission. Kids 16 and under Free both days. Free parking.
25+ DEALERS of CANADIAN and INTERNATIONAL Stamps, Gold and Silver Coins,
Royal Canadian Mint Coins, Paper Money, Military and other Collectibles. Canada Post Shop.
Bring coins, stamps or collectibles to be evaluated and get best prices.
Organized by the Polish-Canadian Coin & Stamp Club (Troyak Club) ... offering free stamps for kids.
World class Philatelic and Pope John Paul II on World Stamps (1994-1995) ... Exhibits;
Displays of Coins, Stamps, Collectibles by Guests and Club Members.
See www.troyakclub.com  for details.
More information: Contact Les Plonka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call (416) 505-7999 ...

 

Ludzie Kina i Teatru
People of cinema and theater
www.poczta-polska.pl

 

W dniu 30 października zostały wprowadzone do obiegu trzy znaczki pocztowe o wartości 1,75 zł, 2,35 zł i 4,20 zł, emisji "Ludzie Kina i Teatru", na których przedstawiono podobizny: na pierwszym, o wartości 1,75 zł - Jerzego Pichelskiego; na drugim, o wartości 2,35 zł - Hanki Bielickiej i na trzecim, o wartości 4,20 zł - Aleksandra Zelwerowicza. Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 510.000 sztuk każdej wartości (po 360 tys. sztuk w arkuszach 12 znaczkowych i po 150 tys. sztuk w arkusiku 3 znaczkowym). Z tej okazji została również wydana jedna koperta FDC. Autor projektu: Marzanna Dąbrowska.

 

People of cinema and theater ... number of stamps in set: 3; denomination: 1,75 PLN, 2,35 PLN, 4,20 PLN; print run: 510.000 each pcs (360000 pcs in 12 stamps sheet , 150000 pcs in 3 stamps sheet); printing technique: offset; stamp size: 31,25 x 43 mm; circulation date: 30th October 2015; 12 stamps per sheet and one sheet with 3 stamps; number of FDC: 1; author: Marzanna Dąbrowska.

 

Zwierzęta Świata – Pszczoła miodna
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 13 października 2015 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę z serii „Zwierzęta świata – Pszczoła miodna" o nominale 20 zł.

Nominał 20 zł - metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany; średnica: 38,61 mm;
masa: 28,28 g; brzeg (bok): gładki; nakład: do 35 000 szt.;
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska; Projektant rewersu: Grzegorz Pfeifer;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Pszczoła miodna (Apis mellifera L.) jest gatunkiem owada błonkoskrzydłego należącego do rodziny pszczołowatych (Apidea), rodzaju pszczoła (Apis), obejmującej gatunki wytwarzające miód. Występuje na całym świecie i jest najliczniejszym i najbardziej powszechnym przedstawicielem rodzaju Apis. Podgatunki pszczoły miodnej podzielono – ze względu na obszar występowania i zachowanie – na cztery grupy: I) ciemne pszczoły z Europy Północnej i Zachodniej oraz Afryki Północnej, II) pszczoły Bałkanów i pokrewne, III) pszczoły orientalne, IV) pszczoły afrykańskie. Rodziny pszczele, zależnie od gatunku, liczą od kilku do 80 tys. osobników. Wszystkie gatunki rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społecznościach na zbudowanych pionowych, woskowych plastrach, które składają się z sześciokątnych komórek umieszczonych z obydwu stron środkowej ścianki.

W komórkach tych pszczoły wychowują czerw i magazynują zapasy pokarmu. Potrafią utrzymywać stałą temperaturę gniazda. Występuje tu polimorfizm, czyli wielopostaciowość: oprócz typowej postaci samicy, jaką jest matka, i samca – trutnia, pojawia się postać trzecia – robotnica. Rój pszczeli składa się z matki, kilkudziesięciu tysięcy robotnic oraz kilku tysięcy trutni. Głównym zadaniem matki jest składanie jaj. Jedynym zadaniem trutni jest unasienienie matki. Pszczoły robotnice wykonują wszelkie prace niezbędne do utrzymania przy życiu rodziny pszczelej, a rodzaj wykonywanej pracy zależy odwieku osobnika (polietyzm wiekowy). Pszczoły tworzą rodzinę dzięki silnemu oddziaływaniu na nie feromonów matki, regularnym zmianom aktywności gruczołów, porozumiewaniu się za pomocą tańców i wydawaniu dźwięków. Dzięki feromonom utrzymywana jest również dominacja reprodukcyjna matki.

Pszczoły są niezwykle zorganizowaną grupą zwierząt, wyspecjalizowaną w przetwarzaniu zebranych na kwiatach nektaru i pyłków oraz spadzi iglastej i liściastej w pokarm. Życie pojedynczej robotnicy, jak i całej rodziny koncentruje się wokół codziennego wypełniania tego zadania. Pszczoły miodne są gatunkiem strategicznym dla człowieka oraz całej przyrody, ponieważ podczas zbierania nektaru i pyłków kwiatów, zapylają jednocześnie rośliny owadopylne. Szacuje się, że korzyści, jakie przynoszą pszczoły poprzez zapylanie wielugatunków roślin uprawnych, jak i dziko żyjących, przekraczają kilkudziesięciokrotnie wartość wszystkich produktów pszczelich (miód, wosk, propolis, pyłek, pierzga, mleczko pszczele, jad pszczeli). Informacja: Dr hab. Beata Madras Majewska, prof. SGGW.

 

Animals of the World – Honeybee
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 13 October 2015 Narodowy Bank Polski issued into circulation a collector coin of the series "Animals of the World" – Honeybee with a face value of 20 zł.

Face value 20 zł - Metal: Ag 925/1000; Finish: proof; Diameter: 38.61 mm;
Weight: 28.28 g; Edge: plain; Mintage: up to 35,000 pcs;
Designer of the obverse: Ewa Tyc-Karpińska; Designer of the reverse: Grzegorz Pfeifer;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

The honeybee (Apis mellifera L.) is a species of hymenoptera insects, belonging to the Apidea family, the Apis genus, which includes the species that produce honey. This species is found worldwide and is the most populous and most common representative of the Apis genus. The subspecies of the honeybee are divided into four groups based on the area of distribution and behavior: I) dark bees from Northern and Western Europe and North Africa, II) bees from the Balkans and related bees, III) oriental bees, IV) African bees. Depending on the species, bee families consist of anywhere from several thousand up to 80 thousand individuals. All species of the Apis genus live in organized communities on constructed vertical wax honeycombs, which consist of hexagonal cells on both sides of a central wall. The bees raise their brood and store food supplies in these cells. They are able to maintain a constant hive temperature.

Bees are polymorphic: aside from the typical female form – the mother (queen bee) and the male form – the drone, there is also a third form – the worker bee. The colony consists of a queen bee, tens of thousands of worker bees and several thousand drones. The main task of the queen bee is to lay eggs. The only task of the drones is to mate with the queen bee. Worker bees perform all the work necessary to sustain the bee family, and the type of work depends on the age of the individual bee (age polyethism). The bees form a colony due to the strong impact of the queen bee's pheromones, regular changes in the glandular activity and communication by means of dances and sounds. The reproductive domination of the queen bee is also maintained due to the pheromones.

Bees are an extremely organized group of animals, specialized in the processing of the nectar and pollen collected on flowers and the coniferous and deciduous honeydew into food. The life of a single worker-bee as well as the entire family revolves around the daily completion of this task. Honeybees are a species strategically important for humans and the whole environment because during the collection of nectar and the flower pollens, they also pollinate entomophilus plants. It is estimated that the benefits provided by bees through the pollination of many cultivated and wild plant species exceed the value of all bee products (honey, beeswax, propolis, pollen, bee bread, royal jelly, bee venom) by a factor of several dozen. Info: Beata Madras-Majewska. PhD, Professor at SGGW (Warsaw University of Life Sciences).

 

 

Canada Post Community Foundation
www.canadapost.ca

Canada Post is proud to issue a new semi-postal fundraising stamp. A one-dollar donation from each booklet sold – and 10 cents from each Official First Day Cover (OFDC) – go directly to the Canada Post Community Foundation, which delivers a brighter future to Canadian children and youth. Funds raised through stamp sales, along with generous donations from customers and employees, have allowed the Foundation to grant $4 million to 325 community projects since 2013.

Earlier in 2015, the Foundation handed almost $1.2 million to 107 community initiatives, including a summer camp for young people with special needs, teen mental-health support and crisis counselling, specialized equipment for children with severe disabilities, homework help, playgrounds, and breakfast and literacy programs.

This year's stamp, designed by Context Creative's Lionel Gadoury and illustrated by Marie-Eve Tremblay, depicts the power of storytelling and the freedom to pretend. In an imaginary tent formed by a bed sheet, one youngster reads to another, demonstrating that a rich imagination should be part of every child's life. The OFDC, which is reminiscent of a colouring book, is intended to bring out the artist in all of us.

 

JACQUES CARTIER (1491 – 1557) ... On Canadian Stamps...
www.collectionscanada.gc.ca/postal-archives/080608_e.html
www.canadapost.ca 

 

Title: Jacques Cartier; Denomination: 10d (8d stg); Date of Issue: January 1855;
Printer/Quantity: Rawdon, Wright, Hatch & Edson / 172 200; Perforation: Imperforate = Non dentelé
Creator(s): Based on a painting by François Riss; Based on a sketch by William Henry Griffin
Original Artwork: François Riss, "Jacques Cartier", circa 1839

Historical Notice: In 1854 reduced postal rates between Canada and the United Kingdom created a demand for two new denominations in postage stamps; 10- pence and 7 ½-pence. The Postmaster General's Report of 31st March, 1854, announced in part the reduction of postal rates affecting the overseas mail to the United Kingdom. The mail of one-half ounce for each letter sent by packet ships from Halifax was charged at the reduced rate of 6-pence sterling equal to 7 ½-pence in currency. The rate was also reduced from 1-shilling and 2- pence sterling to 8-pence sterling on mail sent overseas by way of the United States. When W.H. Griffin wrote to the security printers he sketched a suggested design of the 10-penny stamps: "It would promote the public convenience to procure postage stamps of the value of 10-pence and 7 ½ pence to correspond with the packet letter charges."

While these reductions were made in sterling the people in the Province of Canada were being drastically restricted by the confusion of money with its varying degrees of valuation. The Province of that time did not have a currency of its own. Sterling was of higher value than the monetary exchange commonly referred to as currency. For that reason, the new stamps in 10-pence has an additional inscription of 8-pence stg (sterling). The 7 ½-pence stamps were inscribed "Six Pence Sterling" in the oval frame of Queen Victoria's portrait. Portrait of Jacques Cartier is from a painting by François Riss who is said to have copied it from another portrait. Some art authorities believe that the portrait is entirely spurious. Monsieur Riss, a Russian painter who moved to Paris, copied a picture reported to be the likeness of Cartier some three hundred years after Cartier's first voyage. The historic chateau de Ramezay on Notre-Dame Street East in Montreal owns a similar painting about 48 inches high by 36 inches. A note appearing in the thirtieth edition of the gallery catalogue states that no genuine portrait of Cartier exists. The nearest is in Ramusio's engraving of his visit to Hochelaga (now Montreal).

 

Title: Jacques Cartier; Denomination: 17¢ (8d stg); Date of Issue: 1 July 1859;
Printer/Quantity: American Bank Note Company, New York / 599 999
Perforation: 11.75, 12 x 11.75, 12; Creator(s): Based on a painting by François Riss;
Based on a sketch by William Henry Griffin
Original Artwork: François Riss, "Jacques Cartier", circa 1839

Historical Notice: Portrait of Jacques Cartier is from a painting by François Riss who is said to have copied it from another portrait. Some art authorities believe that the portrait is entirely spurious. Monsieur Riss, a Russian painter who moved to Paris, copied a picture reported to be the likeness of Cartier some three hundred years after Cartier's first voyage. The historic chateau de Ramezay on Notre-Dame Street East in Montreal owns a similar painting about 48 inches high by 36 inches. A note appearing in the thirtieth edition of the gallery catalogue states that no genuine portrait of Cartier exists. The nearest is in Ramusio's engraving of his visit to Hochelaga (now Montreal).

More history ... In 1534 King Francis I of France sent Jacques Cartier to North America "to discover certain islands and countries where it is said that he should find a great quantity of gold..." Cartier, a skilled and daring seaman, found no gold, but claimed the land of Canada for France. In late May he landed on Gaspe Peninsula, where he erected a thirty-foot cross marked with the fleur-de-lis. After visiting the Iroquois, Cartier returned to France to escape the winter storms. One year later he again set sail for Canada, this time to become the first European to ascend the St. Lawrence River. In 1541 Cartier embarked upon his third and last New World expedition. This final enterprise, which included colonists, proved a dismal failure. Cartier found what appeared to be rough diamonds and returned to France, where the diamonds were identified as quartz. The planned-for colony did not materialize, and a disillusioned France turned to other things. Sixty-five years would pass before the true wealth found by Cartier would become apparent. Not until the 1600's would New France take root by the St. Lawrence and the riches of the fur trade start to yield a profit. (1)

 

2016 ... $20 Pure Silver Coin - My Angel
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Whether they're smiling cherubim or guardian angels that watch over us, angels are viewed as powerful guiding influences and inspirational messengers that bring tidings of joy. Angels are elegant epitomes of goodness, purity and hope - our best virtues and grandest aspirations—and wonderfully symbolise the spirit of peace, comfort and joy that reigns all year but more often during the holiday season in Canada. Every glass angel was handcrafted, making it unique to each coin. Created by master glassmakers in Murano, Italy, Venetian glass is highly prized for its clear, bright colours.

Face Value: 20 Dollars - Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 10,000;
Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm; Finish: Proof with colour and venitian glass angel;
Edge: Serrated; Artist: Julius Csotonyi; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

 

2015 ... 25-Cent Pure Gold Coin - Diwali: Festival of Lights
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Diwali is the most important holiday in India. It's a New Year's celebration that is also known as the "Festival of Lights," and is celebrated by millions of people every year. Breathtaking in 99.99% pure gold to capture the shimmering essence of the Festival of Lights. A unique and upscale collectible that will make an outstanding gift during the most cherished of Indian celebrations. With over a million Indo-Canadians now living in Canada, Diwali is celebrated in communities from coast to coast, enriching the multi-cultural experience of their residents and shining a bright light on Canada as a place of hope and freedom to share one's customs and beliefs.

Face Value: 25 Cents - Composition: 99.99% pure gold; Mintage: 10,000;
Weight: 0.5 g; Diameter: 11 mm; Finish: Proof; Edge: Serrated;
Artist: Sarinder Dhaliwal

2015 ... 5-Ounce Pure Silver Coin - Big Coin Series - $2 Coin
www.canadapost.ca    www.mint.ca 

Celebrate the history and artistry of Canadian circulation coinage with this fine silver "toonie"—part of the Royal Canadian Mint's new series featuring Canada's six circulation coins. Each beautiful coin is composed of five ounces of fine silver and features selective gold plating on both the reverse and the obverse. Last coin in the Royal Canadian Mint's exciting 6-coin series of 5-ounce fine silver versions of Canadian circulation coinage. Selective gold plating on both the reverse and obverse sides of the coin makes this series particularly lovely and exceptionally unique.

Face Value: 2 Dollars - Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 1,500;
Weight: 157.6 g; Diameter: 65.25 mm; Edge: Serrated;
Finish: Proof with selective gold plating; Artist: Brent Townsend

2016 ... $20 Pure Silver Coin - The Universe
www.canadapost.ca    www.nint.ca 

Ponder the universe with this exquisite pure silver coin celebrating the wonder and beauty of the stars, galaxies, intergalactic space and more. This stunning collectible coin features a peaceful scene of the abyss swirled among the stars in the skies above the Observatoire du Mont-Mégantic, Québec. This is the first ever coin to include a combination of colour and glow paint along with specially-selected borosilicate fine art coloured glass. Each piece is a unique work of art, crafted with a sprinkle of silver dust to create a one-of-a-kind image of the universe. The universe is currently measured at 91 billion light years in diameter, but it's enormity is captured on this precious, artistic coin. This valuable collectible is the perfect gift for space, nature or environmental enthusiasts.

Face Value: 20 Dollars - Composition: 99.99% pure silver;
Mintage: 8,500; Weight: 31.39 g; Diameter: 38 mm;
Finish: Proof with colour and borosilicate glass; Edge: Serrated;
Artist: Loïc Beaumont-Tremblay.

www.gtapa.org

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.


2011 Troyak Club - Bulletin # 160 January - Styczeń 2016. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates