Bulletin # 155 August - Sierpień 2015

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The AUGUST 2015 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca 

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

July & August 2015 – Summer break ... Letnie wakacje ...

27th September 2015 @ 4:30 p.m.

25th October 2015;     29th November 2015

 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Zapraszamy.

 

MARCH 5 - 6, 2016, Mississauga., Ontario

XIII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2016,
at John Paul II Polish Cultural Centre,
4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403). Mississauga, Ontario.
Hours: SATURDAY 9 am to 4 pm with $3 adult admission;
SUNDAY 9 am to 4 pm free admission. Kids 16 and under Free both days. Free parking.
25+ DEALERS of CANADIAN and INTERNATIONAL Stamps, Gold and Silver Coins,
Royal Canadian Mint Coins, Paper Money, Military and other Collectibles. Canada Post Shop.
Bring coins, stamps or collectibles to be evaluated and get best prices.
Organized by the Polish-Canadian Coin & Stamp Club (Troyak Club) ... offering free stamps for kids.
World class Philatelic and Pope John Paul II on World Stamps (1993) ... Exhibits;
Displays of Coins, Stamps, Collectibles by Guests and Club Members.
See www.troyakclub.com for details.
More information: Contact Les Plonka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call (416) 505-7999 ...

Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich
Sanctuary of Mother of Justice and Social Love in Piekary Śląskie
www.poczta-polska.pl

Dnia 27 maja została wprowadzona do obiegu kartka pocztowa z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,75 zł, emisji: Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, zwanej dalej kartką. W prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej, na którym przedstawiono wizerunek obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Wzdłuż lewej krawędzi znaczka umieszczono napis: POLSKA i w lewym górnym rogu oznaczenie wartości: 1,75 zł. W części ilustracyjnej kartki przedstawiono widok na sanktuarium. Wzdłuż prawej krawędzi kartki umieszczono napis SANKTUARIUM MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH. Nad polem adresowym widnieje napis: ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO. Kartki o wymiarach 148 x 105 mm, wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową, na kartonie białym, w nakładzie12 600 sztuk, w następujących kolorach druku: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. Autorką projektu jest Aleksandra Pietrzak.

Sanctuary of Mother of Justice and Social Love in Piekary Śląskie... Number of stationeries in set: 1; denomination: 1,75 PLN; print run: 12.600 pcs; printing technique: offset; card size: 148 x 105 mm; release date: 27th May 2015; author: Aleksandra Pietrzak.


Śpieszmy się kochać ludzi
Lets us rush to love people
www.poczta-polska.pl

W dniu 29 maja br. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,75 zł emisji
"Śpieszmy się kochać ludzi". Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym,
format znaczka: 31,25 x 43 mm, w nakładzie 320.000 szt. Arkusz sprzedażny zawiera 16 szt. znaczków.
Z tej okazji została wydana również koperta FDC. Autor projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska.

Lets us rush to love people... Number of stamps in set: 1; denomination: 1,75 PLN; print run: 320.000 pcs.;
printing techniques: offset; paper: fluorescent; stamp size: 31,25 x 43 mm; 16 stamps in sheet;
circulation date: 29th May 2015; number of FDC: 1; author: Marzanna Dąbrowska.

 

Zabytki Kultury w Polsce – Relikty budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 2 czerwca 2015 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę z serii „Zabytki kultury w Polsce" – relikty budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim o nominale 20 zł.

Nominał 20 zł ... metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany, selektywne złocenie;
średnica: 38,61 mm; masa: 28,28 g; nakład: do 30 000 szt.;
Projektant monety: Dominika Karpińska-Kopiec; Emitent: NBP;
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Ostrów Lednicki – największa wyspa na Jeziorze Lednica – to najbardziej znaczące miejsce związane z historycznymi początkami państwa polskiego. Od drugiej połowy X do pierwszej połowy XI w. znajdował się tam okazały, rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych władców Polski: Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Do naszych czasów w obrębie wielkiego grodu, otoczonego pierwotnie kilkunastometrowymi wałami, zachowały się relikty budowli pałacowej i kaplicy z basenami chrzcielnymi. W XV w. Jan Długosz pisał, że (...), była [tam] ongiś ufundowana gnieźnieńska katedra metropolitalna (co też ruiny i szczątki murów potwierdzają), z biegiem zaś czasu dla trudności dostępu [została ona] przeniesiona do Gniezna. Wielu badaczy wskazuje też, że tu mógł się odbyć chrzest Mieszka w 966 r. (?), a tym samym symboliczny chrzest Polski i włączenie jej w chrześcijański krąg kultury europejskiej.

Do tej tradycji w 1997 r. nawiązał Jan Paweł II, mówiąc o Ostrowie Lednickim jako źródle chrzcielnym Polski. W 1994 r. wyspa, której kustoszem jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, została wpisana na listę pomników historii. Na monecie przedstawiono niezwykle ważne dla polskiego dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej relikty: palatium (awers – plan palatium i jego rekonstrukcja) oraz kaplicę pałacową z basenami chrzcielnymi z lat 60. X w. (awers – plany kaplicy i jej rekonstrukcja oraz rewers – autentyczne relikty, widok od wschodu), a także jeden z najcenniejszych XI-wiecznych zabytków tego typu w Polsce, tj. srebrno-złotą staurotekę, czyli relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego (na pierwszym planie rewersu). Informacja: Andrzej M. Wyrwa.

Monuments of Culture in Poland – Relics of the palace and religious complex in Ostrów Lednicki
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 2 June 2015 Narodowy Bank Polski issued into circulation collector coins from the series "Monuments of Culture in Poland" – Relics of the palace and religious complex in Ostrów Lednicki, with the face value of 20 zł.

 

Face value 20 zł ... Metal: Ag 925/1000; Finish: proof, selective gilding; Diameter: 38.61 mm
Weight: 28.28 g; Mintage: up to 30,000 pcs; Coin designer: Dominika Karpińska-Kopiec;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

Ostrów Lednicki – the biggest island on Lake Lednica – is the most significant location associated with the historical origins of the Polish state. From the second half of the tenth century to the first half of the eleventh century it hosted an extensive residential and political centre of the first Polish rulers: Mieszko I, Bolesław the Brave and Mieszko II. Within the fortified settlement, originally surrounded with very high walls, there are relics of the palatial buildings and the chapel with baptismal fonts, which have been preserved to the present times. In the fifteenth century Jan Długosz wrote that (...) the Gniezno Metropolitan Cathedral was once founded [there] (which is confirmed by the ruins and remains of the walls), but with the passage of time [it was] moved to Gniezno due to access difficulties. Many researchers also claim that it might have been the location of the baptism of Mieszko I in the year 966 (?), which marked the symbolic baptism of Poland and its entry into Christian civilisation.

Pope John Paul II referred to this tradition in 1997, speaking of Ostrów Lednicki as the baptismal font of Poland. In the year 1994 the island, which remains under the curatorship of the Museum of the First Piasts at Lednica, was included on the list of historic monuments. The coin depicts relics of extreme importance to the Polish cultural heritage and national identity: the palatium (on the obverse of the coin – the layout of the palatium and its reconstruction) and the palace chapel with baptismal fonts from the 960s (on the obverse – the layout of the chapel and its reconstruction and on the reverse – the authentic relics, view from the east), and also one of the most valuable eleventh century monuments of this type in Poland, the staurotheke, that is the reliquary of the True Cross (in the foreground of the reverse). Info: Andrzej M. Wyrwa.

Love Your Pet
www.canadapost.ca

Canadians love their pets. More than half our households are home to a furry, feathered or finned friend – including some 10 million cats, 5.5 million dogs, and myriad rodents, reptiles, birds and fish. Our animal companions not only offer us unconditional love and loyalty, but also come with some important responsibilities. This issue reminds us of the simple – and essential – things we need to do for our pets in return for all they give to us. Like the successful Adopt a Pet stamp set, released in 2013, the Love Your Pet issue was developed with the Canadian Federation of Humane Societies to help raise awareness of the need for responsible pet ownership. This time, we focus on the basics: spaying or neutering, regular visits to the veterinarian, proper nutrition, effective identification, safe and comfortable surroundings, plenty of play and exercise, and lots of attention.

Of the stamp images, designer Lara Minja says, "The illustrations bring to life various scenarios in which pets are being cared for responsibly. The whimsical and colourful brushstroke style brings some lightheartedness to the serious concerns around keeping pets safe, healthy and happy. Our intention is to engage viewers in such a way that they smile, while still understanding the underlying issues. " Minja adds, "The warmth and personality of the artwork mirrors the warmth and personality of animals; its emotional appeal affects both pet owners and non-pet owners, alike. Each stamp shows the pet in a responsible environment – in the vet's examination room or playing in the snow, for example. The seasonal imagery, which show pets indoors and outdoors at different times of the year, gives it a Canadian context."

Booklet of 10 stamps... Price: $8.50; Denomination: 5 x Permanent™ (domestic rate); Design: Lara Minja (Lime Design); Dimensions: 40 mm x 40 mm; Illustration: Genevieve Simms; Printer: Lowe-Martin; Printing Process: Lithography in 6 colours + varnish; Quantity: 400,000. Souvenir sheet of 5 stamps... Price: $4.25; Denomination: 5 x Permanent™ (domestic rate); Dimensions: 147 mm x 105 mm; Illustration: Genevieve Simms; Design: Lara Minja (Lime Design); Printer: Lowe-Martin; Gum Type: PVA; Printing Process: Lithography in 6 colours + varnish; Quantity: 150,000. Souvenir sheet Official First Day Cover... Price: $5.25; Denomination: 5 x Permanent™ (domestic rate); Dimensions: 191 mm x 113 mm; Quantity: 13,000; OFDC Cancellation Location: Richmond BC.

 

2015 ... Canada: The Blue Jay
www.mint.ca    www.canadapost.ca 

Songbird of Canada –The Blue Jay 2015 ... Smaller than a crow but larger than a robin, the blue jay (Cyanocitta cristata) is instantly recognised by birdwatchers young and old thanks to its near-exotic, blue-hued plumage. And given the jay's loud cry, its scientific name - which means "crested, blue chattering bird" - seems particularly fitting! This intelligent bird is one of Canada's most beloved songbirds, and its beauty is forever immortalised in this stunning coin. The blue jay can be found happily nesting in both the wooded urban areas and mixed-wood forests of central Alberta to southern Ontario, and eastward through the Atlantic provinces. Its calls are part of the rich woodland sounds that further add to Canada's natural beauty! The third coin in a new 5-coin series entitled Colourful Songbirds of Canada, which captures the beauty of some of Canada's most distinctive bird species.

Face value10 dollars; Mintage:15000; Composition: 99.99% pure silver; Finish; proof;
Weight (g) 15.87; Diameter (mm) 34; Edge: serrated; Certificate: serialized;
Artist: Derek C. Wicks (reverse), Susanna Blunt (obverse).

About the Design: This coin features a side profile image of a blue jay, which allows for an optimal view of the bird's contrasting feather patterns that make it so unique. The blue hue for which the jay is famous for is recreated with selective colour that enhances the coin's detailed engraving, including the meticulously rendered pear tree blossoms that surround the colourful songbird.

Did you know... As a member of the crow family of birds, or Corvidae, the blue jay boasts an ancient lineage - corvids have been found in fossils that date back to 25 million years. The blue jay feasts upon acorns - so much so that it is thought to be responsible for the spread of oak trees after the last glacial period! You can tell the jay's mood by the position of the crest atop its head: if it's feeling excited, surprised or aggressive, the crest will rise prominently; if it is frightened, it will bristle out like a brush; and if feeding peacefully or tending to nestlings, the crest will lay flat on its head.

www.gtapa.org

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.2011 Troyak Club - Bulletin # 155 August - Sierpień 2015. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates