Bulletin # 153 June - Czerwiec 2015

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The JUNE 2015 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

21st June 2015 @ 4:30 p.m.

July & August 2015 – Summer break ... Letnie wakacje ...

27th September 2015;   25th October 2015;   29th November 2015

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

 

70. rocznica zakończenia II wojny światowej
70th Anniversary of the end of the World War II
www.poczta-polska.pl

70. rocznica zakończenia II wojny światowej ... Autorka projektu znaczka: Aleksandra Pietrzak;
Liczba znaczków: 1 w bloku; Wartość: 2,35 zł; Nakład: 180.000 sztuk; Technika druku: rotograwiurowa;
Format znaczka: 31,25 x 43 mm; Format bloku: 90 x 70 mm; Papier: fluorescencyjny;
Data wprowadzenia do obiegu: 8 maja 2015 r.

70th Anniversary of the end of the World War II ... Number of stamps in set: 1; Denomination: 2,35 PLN;
Print run: 180.000 pcs; Printing technique: photogravure; Stamp size: 31,25 x 43 mm , block : 90 x 70 mm;
Circulation date: 08th May 2015; Number of FDC: 1; Author: Aleksandra Pietrzak.

 

Historia Monety Polskiej – floren Władysława Łokietka
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych.

Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 3 marca 2015 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę „Historia monety polskiej" – floren Władysława Łokietka o nominale 20 zł.

Nominał 20 zł - metal: Ag 925; stempel: lustrzany; średnica: 38, 61 mm;
masa: 28,28 g; nakład: do 20 000 szt.; Projektant monety: Dominika Karpińska-Kopiec;
Emitent: NBP; Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Mennictwo Władysława Łokietka (1306–1333) ma cechy przejściowe. Z jednej strony nawiązuje do poprzedniej epoki brakteatowej, w której królował drobny pieniądz. Z drugiej jednak wykazuje też cechy bliskiej już epoki groszowej. Owe drobne monety to teraz nie cienkie, jednostronne brakteaty, ale dwustronne denary. Najbardziej jednak znaną monetą, zdaniem Ryszarda Kiersnowskiego „zasługującą na miejsce wśród najbardziej poczesnych pomników historycznych polskiego średniowiecza", jest floren, zwany dawniej dukatem.

Jest to pierwsza polska moneta złota, która o blisko dwieście lat wyprzedza następne emisje z tego kruszcu. Na awersie przedstawiono króla na tronie, w koronie na głowie, z liliowatym berłem i jabłkiem panowania w rękach. Dookolna legenda: WLADISLAVS D[e]I G[ratia] REX objaśnia, że to „Władysław z Bożej łaski król". Na stronie odwrotnej widać postać stojącego biskupa w mitrze na głowie, ozdobionej aureolą. W lewej ręce trzyma pastorał, a prawą wznosi do błogosławieństwa. Jak głosi legenda S[anctus] STANISLAVS POL[oni]E, jest to „Stanisław święty Polski". Dawniej tę okazałą i niezwykłą monetę łączono z koronacją królewską Łokietka w 1320 roku. Badania Ryszarda Kiersnowskiego wykazały, że emisja nastąpiła później, dopiero w 1330 roku. Miała ona związek z ustanowionym przez papieża podwójnym odpustem ku czci św. Stanisława (8 V i 27 IX). Aby go dostąpić, wierni składali po dwie obce monety złote, będące wówczas w obiegu. Uzyskany w ten sposób kruszec umożliwił królowi wybicie jego własnej monety. Posłużyła mu ona do prowadzenia wojny z Krzyżakami.

Emisja nie była duża i jest szacowana na parę tysięcy sztuk monet. Z nich zachowała się do naszych czasów tylko jedna. Stanowi ona ozdobę kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego, która jest przechowywana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Na emitowanej obecnie monecie kolekcjonerskiej, poza odwzorowaniem przedstawionego tutaj florena, zobaczyć można portret Władysława Łokietka zaczerpnięty z jego rzeźby nagrobnej znajdującej się w katedrze na Wawelu. Na drugiej stronie widnieje postać tronującego króla umieszczona na jego majestatowej pieczęci. Wyobrażenie to dobrze koreluje z takimże motywem z florena. Podobieństwo nie jest przypadkowe – autor stempla monetarnego zapewne wzorował się na starszej i staranniej opracowanej pieczęci. Informacja: Stanisław Suchodolski.

History of Polish Coin – florin of Ladislas the Elbow-high
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 3 March 2015 Narodowy Bank Polski issued into circulation a coin of the series "History of Polish Coin" – Florin of Ladislas the Elbow-high, with the face value of 20 zł.

Face value 20 zł - Metal: Ag 925; Finish: proof; Diameter: 38.61 mm:
Weight: 28.28 g; Mintage: up to 20,000 pcs; Coin designer: Dominika Karpińska-Kopiec;
Issuer: NBP; The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

The coinage of Ladislas the Elbow-high (1306 –1333) has transition features. On the one hand, it is inspired by the previous bracteates period, where a dump reigned. On the other hand, it also exhibits characteristics of a coming penny era. These coins are now not single-sided, thin bracteates anymore, they are bilateral denarii. However, according to Ryszard Kiersnowski, the most famous coin "worthy of a place among the most prominent historical monuments of the Polish Middle Ages" is a florin, called ducat in the past.

This is the first Polish coin made in gold, which is ahead for about two hundred years of next issues in this ore. The obverse shows the king on the throne, with a crown on his head, and a lily sceptre and a reign apple in his hands. Circular inscription: WLADISLAVS D[e]I G[ratia] REX explains that this is "Ladislas, by the Grace of God, the King". On the reverse, there is a figure of a standing bishop, with a halo around his head, and a mitre on it. In his left hand he holds a crosier, and he rises the right one to the blessing. As legend holds, S[anctus] STANISLAVS POL[oni]E, is the "holy Polish Stanisław". In the past, this magnificent and unusual coin was associated with the Royal Coronation of Ladislas the Elbow-high in 1320. Ryszard Kiersnowski's study has shown that the coin was issued later, in 1330 only. It was connected with double indulgence established in honour of Saint Stanisław (8 May and 27 September) by the Pope. To obtain it, the faithful lodged two foreign golden coins which were in circulation at that time. Ore obtained in this way enabled the king to mint his own coin. It helped him to make war with the Teutonic Knights.

The issue was not large and is estimated at several thousand pieces. Only one of them has preserved to our times. This is a pride of Emeryk Hutten-Czapski's collection which is kept in the National Museum in Cracow. On the currently minted collector coin, besides the representation of the florin presented here, one can see the portrait of Ladislas the Elbow-high taken from his tomb sculpture situated in the Wawel Cathedral.

On the other side of the coin, the king is imaged on his seal of majesty, sitting in state on his throne. This image correlates well with the same motif on the florin. The similarity is not accidental – the author of coin dies probably relied on an older and more carefully elaborated seal. Info: Stanisław Suchodolski.

 

2015 Canadian Pansies
www.canadapost.ca

There are few flower beds in Canada that don't have at least a handful of pansies showing their colourful, smiling faces. Who can resist smiling right back? Now, with these stamps, such floral favourites spread the same cheer by mail and to collectors around the world.

Canadian gardeners may be interested to learn that there's a homegrown twist to the modern-day pansy. It was British naval officer and former Newfoundland governor Lord James Gambier and his gardener William Thompson who, after crossing various species of viola with Viola tricolor, eventually produced the familiar pansy in 1839.

The flower's name comes from pensée, the French word for thought or remembrance. Pansies bloom in three visually distinctive classifications – blotched (or faced), single-coloured (clear) and single-coloured with dark lines radiating from the centre (whiskers). While the flowers are considered perennials, they tend to diminish after their first year, so most gardeners treat them as biennials. Part of the reason pansies are so popular in Canada is that they prefer cool temperatures. They are one of the season's earliest blossoms. When planted in the fall, some varieties known as Icicle pansies can overwinter successfully and bloom in the spring.

These stamps feature 'Delta Premium Pure Light Blue' and 'Midnight Glow,' both illustrated by first-time philatelic artist Laurie Koss. "True blue flowers are rare. The 'Delta Premium' is a solid blue with a yellow centre and it has whiskers. The second is a beautiful multi-coloured Icicle pansy with shades of purple, pink, orange and yellow. I wanted two pansies that were as different as possible to create a definite contrast. And that was achieved," says Koss. The Official First Day Cover was cancelled in Pansy, Manitoba. Issued: March 2, 2015.

 

2015 ... Canada: The Magnolia Warbler
www.mint.ca    www.canadapost.ca  

Songbird of Canada – The Magnolia Warbler 2015 ... Despite its small size, the magnolia warbler (Setophaga magnolia) is easy to spot thanks to its bold black-and-yellow colouring. This little songbird sings almost constantly, filling the summer air with a series of clear, sweet whistles as it flits along the lower branches of the surrounding trees. Unless protecting its young, the warbler hardly seems shy; it is often seen spreading and flicking its tail feathers in a proud display of its colours, which have been beautifully recreated on this stunning coin! During the breeding months, this delightful songbird can be found in coniferous forests across Canada, from Newfoundland and Labrador to British Columbia. Its energy, colours and song make the Magnolia Warbler a welcome summer resident whose presence only adds to the natural beauty of Canada's wilderness. Second coin in the 5-coin Colourful Songbirds of Canada series, which captures the beauty of some of Canada's most distinctive bird species.

Face value10 dollars; Mintage: 15000; Composition: 99.99% pure silver;
Finish: proof; Weight (g) 15.87; Diameter (mm) 34; Edge: serrated;
Certificate: serialized; Artist: Hélène Girard (reverse), Susanna Blunt (obverse).

About the Design: Designed by Canadian artist Hélène Girard, your coin offers a side-profile image of the magnolia warbler. The warbler's distinctive colouring is faithfully recreated through the use of selective colour, which beautifully showcases the bird's black-streaked yellow underparts with its white-banded black tail and wing. Its sharp, black beak is open as the songbird releases a series of clear whistles from its perch in a plum tree, which fills the background on the left side of the design.

Did you know... This songbird's name traces back to 1810 when famous ornithologist Alexander Wilson collected a specimen from a magnolia tree—hence the "magnolia" in its Latin species name. Over time, "magnolia" became more commonly used than the bird's original English name, the black-and-yellow warbler; and yet, this species has rarely been seen in a magnolia tree since! Depending on the situation, the male magnolia warbler has two distinct songs; one for courtship and nesting, and a less accented one that may be used when defending its territory. Females have similar colouring, although the predominance of grey instead of black mutes the contrast seen in males. During the breeding season in late spring, males can get competitive and won't shy away from flaunting their unique colouring to impress a prospective mate!

 

 

TROYAK CLUB new issues from ...
7 – 8 March 2015 ... XII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2015
More info: Tom Malicki... This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   or Les Plonka...   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text41240); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

www.gtapa.org
The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

 

2011 Troyak Club - Bulletin # 153 June - Czerwiec 2015. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates