Bulletin # 152 May - Maj 2015

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The MAY 2015 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca 

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

31st  May 2015 @ 4:30 p.m.

21st June 2015  @  4:30 p.m.

July & August 2015 – Summer break ... Letnie wakacje ...

27th September 2015; 25th October 2015; 29th November 2015 ...

 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

75. rocznica Zbrodni Katyńskiej
75th anniversary of the Katyń Massacre
www.poczta-polska.pl

W dniu 07 kwietnia 2015 r. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,75 zł
emisji "75. rocznica Zbrodni Katyńskiej". Znaczek wydrukowano techniką offsetową,
na papierze fluorescencyjnym, format znaczka: 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 270.000 szt.
Arkusz sprzedażny zawiera 9 szt. znaczków. Z tej okazji została wydana również koperta FDC.
Autor projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska.

75th anniversary of the Katyń Massacre ... Number of stamps in set: 1; Denomination: 1,75 PLN;
Print run: 270.000 pcs.; Printing techniques: offset; Paper: fluorescent; Stamp size: 31,25 x 39,5 mm;
9 stamps in sheet; Circulation date: 7th April 2015; Number of FDC: 1; Author: Marzanna Dąbrowska.

WITKACY - twórca wizjoner
WITKACY - creator visionary
www.poczta-polska.pl

 

W dniu 24 lutego 2015 roku został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 5,20 zł
emisji "Witkacy - twórca wizjoner". Znaczek wydrukowano techniką offsetową ,
na papierze fluorescencyjnym, format znaczka: 31,25 x 43 mm w bloku : 70 x 90 mm, w nakładzie 180.000.

 

Witkacy - creator visionary ... Number of stamps in set: 1; Denomination: 5,20 PLN;
Print run: 180.000 pcs; Printing technique: offset; Stamp size: 31,25 x 43 mm , block : 70 x 90 mm;
Circulation date: 24th February 2015; Number of FDC: 1; Author: Agnieszka Sancewicz.

 

100-lecie POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunkow bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytow. Prowadzi nato miast obsługę budżetu państwa, a także podmiotow sektora fi nansow publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku bankow, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest rownież jednym z najważniejszych ośrodkow naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynkow fi nansowych. 29 stycznia 2015 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monety o nominałach 200 zł i 10 zł „100-lecie Politechniki Warszawskiej" .

  

Nominał 200 zł - metal: pierścień zewnętrzny: Au900 Ag60 Cu40;
rdzeń, część gorna: Au750 Pd130 Ag120; rdzeń, część dolna: Au900 Cu100;
stempel: lustrzany, efekt kątowy; średnica: 27,00 mm; masa: 15,50 g;
nakład: do 2500 szt.; Projektant monety: Dobrochna Surajewska; Emitent: NBP.

 

Nominał 10 zł - metal: Ag 925/1000; stempel: lustrzany, kształt soczewki;
średnica: 32,00 mm; masa: 14,14 g; nakład: do 30 000 szt.;
Projektant monety: Dobrochna Surajewska; Emitent: NBP;
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Na rewersie złotej monety przedstawiono formy geometryczne będące artystyczną wizualizacją zjawisk fizycznych i form matematycznych. Na monecie zastosowano rownież efekt kątowy, dzięki ktoremu w zależności od kąta patrzenia widoczne są symbole sumy lub koła zębatego, lub znak division times będący złożeniem znakow mnożenia i dzielenia. Na rewersie srebrnej monety widnieje fragment Auli Głownej Politechniki Warszawskiej. Na awersach obu monet przedstawiono graficznie iteracyjną funkcję fraktalną.

Politechnika Warszawska jest największą w Polsce akademicką szkołą techniczną. Tworcą idei uruchomienia w Krolestwie Kongresowym szkoły ogolnotechnicznej był wybitny polski mąż stanu Stanisław Staszic. Uroczyste otwarcie Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego nastąpiło 4 stycznia 1826 r. w Pałacu Kazimierzowskim. Szkołę zamknięto w 1831 r. po wybuchu powstania listopadowego. W 1898 r. rząd carski wydał dekret o powstaniu Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II z wykładowym językiem rosyjskim. W 1903 r. funkcjonowały tam cztery wydziały. Instytut zamknięto w 1905 r. po strajku studentow.

Zasadniczą zmianę sytuacji przyniosł wybuch I wojny światowej. Okupujący Warszawę Niemcy zgodzili się na otwarcie Politechniki Warszawskiej z polskim językiem wykładowym. Uroczyste otwarcie pierwszej polskiej uczelni technicznej nastąpiło 15 listopada 1915 r. w Gmachu Fizyki. W roku akademickim 1938/1939 Politechnika miała pięć wydziałow, w tym 68 zakładow. W 1938 r. kształciło się tu 5000 studentow. Niestety działania wojenne na początku II wojny światowej spowodowały zniszczenie połowy budynkow i większości wyposażenia wnętrz Politechniki, ktora musiała zostać zamknięta.

W 1942 r. za zgodą władz hitlerowskich uruchomiona została Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna, funkcjonująca do wybuchu powstania warszawskiego. W 1945 r. rozpoczęto działania zmierzające do odbudowy i ponownego uruchomienia Politechniki Warszawskiej. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 1945/1946 nastąpiła 13 stycznia 1946 r. W październiku 1951 r. do Politechniki włączono Szkołę Inżynierską im. Wawelberga i Rotwanda. W 1967 r. otworzono filię Politechniki Warszawskiej w Płocku. Początkowo Politechnika liczyła sześć wydziałow, natomiast w roku akademickim 1951/1952 było ich już czternaście. W grudniu 1945 r. studiowało tu 2148 osob, zaś w 1964 r. – 11 632 studentow. Na Politechnice Warszawskiej wykładało wielu wybitnych naukowcow, m.in. prof. Jan Czochralski i prof. Janusz Groszkowski.

W 1991 r. na Politechnice otworzono Szkołę Biznesu, a w 2008 r. uruchomiono Wydział Zarządzania PW. Obecnie Politechnika Warszawska dysponuje 148 obiektami i ma 20 wydziałow, na ktorych kształci się ponad 34 000 studentow. Rok 2015 został ogłoszony rokiem 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Informacja: dr Andrzej Ulmer.

 

100 Years OF WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 29 January 2015 Narodowy Bank Polski is putting into circulation coins " 100 Years of Warsaw University of Technology" with the face values of 200 zł and 10 zł.

  

Face value 200 zł - metal: outer ring: Au900 Ag60 Cu40;
core, upper part: Au750 Pd130 Ag120; core, lower part: Au900 Cu100;
finish: proof, latent image; diameter: 27.00 mm; weight: 15.50 g;
mintage: up to 2,500 pcs; coin designer: Dobrochna Surajewska; Issuer: NBP.

 

Face value 10 zł - metal: Ag 925/1000; finish: proof, lens-shaped;
diameter: 32.00 mm; weight: 14.14 g; mintage: up to 30,000 pcs;
coin designer: Dobrochna Surajewska; Issuer: NBP;
The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

The reverse of the gold coin features geometric forms representing an artistic visualisation of physical phenomena and mathematical forms. The coin contains latent images. When viewed from different angles , the coin depicts the sign of summation or a gear wheel, or the division times sign, which is a combination of the signs of multiplication and division. The reverse of the silver coin features a fragment of the Grand Hall of Warsaw University of Technology. The obverses of both coins depict a graphic representation of an iterative fractal function.

Warsaw University of Technology is the largest academic institute of technology in Poland. The person who first raised the idea of creating a multidisciplinary technical school in Congress Poland was the eminent Polish statesman, Stanisław Staszic. The ceremony of opening the Preparatory School for the Institute of Technology took place on 4 January 1826 in the Kazimierzowski Palace. The school was closed in 1831, following the outbreak of November Insurrection. In 1898, the tsarist government issued a decree setting up Emperor Nicolas II University of Technology with Russian as the language of instruction. In 1903, the institute consisted of 4 faculties; two years later it was closed following a students' strike.

The outbreak of World War I brought a fundamental change; the Germans, who occupied Warsaw, permitted the opening of Warsaw University of Technology with Polish as the language of instruction. The grand opening of the first full-fledged Polish university of technology was held on 15 November 1915 in the edifice of the Physics faculty. In the academic year 1938/1939 the University was composed of five faculties incorporating 68 departments, which enrolled 5 000 students. Unfortunately, military operations at the beginning of World War II brought about the destruction of half of the University's premises and the majority of its equipment, which forced the closure of this establishment. In 1942, upon the prior consent of Nazi authorities, a State Higher Technical School was inaugurated, whose premises remained open until the outbreak of the Warsaw Uprising in 1944.

In 1945, efforts were made to rebuild and reopen Warsaw University of Technology. A solemn opening of the 1945/1946 academic year took place on 13 January 1946. In October 1951, Warsaw University of Technology incorporated the renowned Wawelberg and Rotwand's School of Engineering. In 1967, a branch of the University was created in Płock. Initially the University consisted of 6 faculties, but already in the academic year 1951/1952 there were as many as fourteen. In December 1945, there were 2 148 enrolled students, and in 1964 – 11 632 students. Numerous eminentscientists lectured at Warsaw University of Technology, including Professor Jan Czochralski and Professor Janusz Groszkowski.

In 1991, a Business School was opened at the University and in 2008 the Faculty of Management was established. Nowadays, Warsaw University of Technology consists of 20 faculties housed in 148 buildings, and educates 34 000 students. The year 2015 has been announced as the year of the 100th anniversary of the revival of Warsaw University of Technology. Info: dr Andrzej Ulmer.

SIR JOHN A. MACDONALD – STAMP
www.canadapost.ca

Sir John A. Macdonald - Permanent™ Domestic Stamp. Stamp designer, Louis Gagnon, captures the celebration of Sir John A. Macdonald, known as "Canada's Patriot Statesman" who played a lead role in the creation of the Dominion of Canada. As Canada's first Prime Minister, Sir John A. Macdonald served 19 of the first 24 years following Confederation. Sir John A. Macdonald - Official First Day Cover... This Official First Day Cover commemorates Canada's first Prime Minister with text expressing his accomplishments, set on an outlined image of Canada. Cancel location: Kingston, Ontario. Stamp Designer: Louis Gagnon, Paprika, Montreal.

When Canada's first prime minister died in office in 1891, thousands paid their respects to Sir John A. Macdonald as he lay in state in the capital of the still-fledgling nation. Many more lined the tracks to watch the train that returned his body to Kingston, the Ontario city he called home.

People across this great land also celebrated Macdonald's success and character. His tireless work helped forge a loose collection of British North American colonies into a strong, self-reliant country. First appointed to his position as head of government in 1867, Macdonald shepherded the nascent nation for 19 years and spent four more as leader of the opposition – toiling diligently to lay the groundwork for many of Canada's most cherished institutions. Issued on the 200th anniversary of his birth, this stamp celebrates Sir John A. Macdonald and his achievements that shaped our nation. Issued: Jan. 11, 2015.

2015... $10 Pure Silver Coin - The Northern Cardinal
www.mint.ca    www.canadapost.ca

With its brilliant red plumage and a distinctive crest atop its head, the Northern Cardinal easily draws attention to itself wherever it is found. The first coin in a new 5-coin series entitled Colourful Songbirds of Canada, which captures the beauty of some of Canada's most distinctive bird species. The reverse image was designed by award-winning artist Derek C. Wicks, who was twice named the National Artist of the Year by Ducks Unlimited Canada. This 99.99% pure silver coin shows application of selective colour to the engraved northern cardinal and recreates the vibrancy of the bird's colouring in the wild. Info: Composition: 99.99% pure silver; Mintage: 15,000; Weight: 15.87 g; Diameter: 34 mm; Face Value: 10 Dollars; Finish: Proof with colour; Edge: Serrated; Artist: Derek C. Wicks; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box.

The 5-coin Colourful Songbirds of Canada subscription features five birds, each beautifully painted on fine silver! A perfect gift for someone who enjoys how the Royal Canadian Mint depicts birds on silver coins. Special features: The first coin in your 5-coin subscription is the Northern Cardinal. Other birds include: The Magnolia Warbler; The Blue Jay; The Baltimore Oriole; The Violet-green Swallow. These 99.99% pure silver coins show the application of selective colour to the engraved birds and recreates the vibrancy of each bird's colouring in the wild.

First coin design: The first coin in your subscription was designed by Canadian artist Derek C. Wicks and features a beautiful rendition of a northern cardinal in a tranquil setting. Finely detailed engraving showcases this songbird's distinctive features - from the pointed crest atop its head to its thick, short bill, as well as the soft feathers that lead to its tail. The use of selective colouring recreates the northern cardinal's brilliant red plumage viewed in three-quarter profile, as the bird sits nestled amidst engraved leaves and flower blossoms.


86th Convention of The RPSC
ROYAL *2015* ROYALE
www.royal2015.com

TROYAK CLUB new issues from ...
7 – 8 March 2015 ... XII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2015
More info: Tom Malicki...   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   or  Les Plonka...   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.gtapa.org
The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

2011 Troyak Club - Bulletin # 152 May - Maj 2015. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates