Bulletin # 149 February - Luty 2015

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The FEBRUARY 2015 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

8th February 2015 @ 4:30 p.m.
22nd February 2015 @ 4:30 p.m.

7 - 8th March 2015 ... XII Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2015

29th March 2015; 26th April 2015; 24th May 2015; 21st June 2015

July & August 2015 – Summer break ... Letnie wakacje ...

27th September 2015; 25th October 2015; 29th November 2015

 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zapraszamy.

 

7 – 8 March 2015 ... XII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2015
MARCH 7 - 8, 2015, Mississauga., Ontario

XII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2015,
at John Paul II Polish Cultural Centre,
4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403). Mississauga, Ontario.
Hours: SAT. 9 am to 4 pm with $3 adult admission;
SUN. 9 am to 4 pm free admission. Kids 16 and under Free both days. Free parking.
25+ DEALERS of CANADIAN and INTERNATIONAL Stamps, Gold and Silver Coins,
Royal Canadian Mint Coins, Paper Money, Military and other Collectibles.Canada Post Shop.
Bring coins, stamps or collectibles to be evaluated and get best prices.
Organized by the Polish-Canadian Coin & Stamp Club (Troyak Club) ... offering free stamps for kids.
World class Philatelic and Pope John Paul II on World Stamps (1992-1995) ... Exhibits;
Displays of Coins, Stamps, Collectibles by Guests and Club Members.
See www.troyakclub.com
More information: Contact Les Plonka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call (416) 505-7999 ...


ZJAWISKA METEOROLOGICZNE
METEOROLOGICAL PHENOMENA
www.poczta-polska.pl

Zjawiska meteorologiczne ... W dniu 30 września br. zostały wprowadzone do obiegu 4 znaczki pocztowe
o wartości 1,75 zł, 2,35 zł, 4,20 zł i 5,50 zł, emisji "Zjawiska meteorologiczne".
Znaczki wydrukowano techniką offsetową i sitodrukową, na papierze fluorescencyjnym,
w formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 200 000 szt. każdego. Arkusz sprzedażny zawiera 12 znaczków.
Z tej okazji została wydana również koperta FDC. Autor projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska.

 

Meteorological phenomena ... Number of stamps: 4; Denomination: 1,75 PLN; 2,35 PLN;
4,20 PLN; 5,50 PLN.; Print run: 200.000 each pcs.; Printing techniques: offset and serigraphy;
Paper: fluorescent; Stamp size: 43 x 31,25 mm; Circulation date: 30th September 2014;
Number of FDC: 1; Author: Marzanna Dąbrowska.

 

POLSCY MALARZE XIX/XX w. – Józef Chełmoński
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 7 listopada 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę z serii „Polscy malarze XIX/XX w. – Józef Chełmoński" o nominale 20 zł.

 

Nominał 20 zł - metal: Ag 925 oraz farby: czerwona, żółta, zielona i niebieska;
stempel: lustrzany; wymiary: 40,0 mm x 28,0 mm; masa: 28,28 g; nakład: do 30 000 szt.;
Projektant monety: Ewa Olszewska-Borys; Emitent: NBP;
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Józef Chełmoński - W malarstwie Józefa Chełmońskiego zawiera się kwintesencja polskiej wsi, świat jej mieszkańców, przyrody i pejzażu. Tym tematom artysta pozostał wierny przez całe życie. Wychowywał się w rodzinnym majątku pod Łowiczem, a ostatnie 25 lat życia spędził w wiejskim dworku Kuklówce koło Grodziska Mazowieckiego. Studiował w Warszawie i Monachium, dłuższy czas przebywał w Paryżu, gdzie odniósł sukces artystyczny i finansowy. W wielkomiejskich parkach tęsknił jednak do dzikiej natury i chłopskich chat; nieodmiennie malował folwarki, rozpędzone zaprzęgi końskie, sceny przed karczmą i w polu, a wszystko na tle krajobrazów zapamiętanych z wędrówek po Mazowszu i z podróży na Ukrainę, Podole, Litwę czy Polesie.

Twórczość Chełmońskiego, zaliczana do realistycznego nurtu w malarstwie polskim, przekracza ramy tego przyporządkowania. Jeden z jego wczesnych obrazów, Żurawie, z porzuconym przez towarzyszy okaleczonym ptakiem na bliskim planie, wyprzedza przecież o kilkanaście lat pomysły malarzy symbolistów, także ze względu na kolorystykę i oryginalną kompozycję. Znane wszystkim Babie lato, budzące oburzenie ówczesnej krytyki niestosownością tematu, było pierwszym obrazem ukazującym chłopkę nie przy pracy, ale leżącą w rozmarzeniu na łące. Dziewczyna należy tu do natury, nieupiększonej jak ona sama, ale jednocześnie pełnej poezji. Takie widzenie świata objawiło się najpełniej w późnych pracach Chełmońskiego, w których zaobserwowany widok stepu, podmokłej łąki czy leśnej drogi stawał się pod pędzlem artysty wizją przenikającej przyrodę duchowości.

Odrębność postawy artystycznej Chełmońskiego wynikała z jego niechęci do zastanych stereotypów obrazowania, które odrzucił, zawierzywszy własnej intuicji i instynktowi malarskiemu. Jako człowiek buntował się przeciw konwenansom towarzyskim i sztuczności życia salonowego. Demonstrował to także w ubiorze – niezbyt starannym, skomponowanym z elementów stroju miejskiego i chłopskiego. Zarówno w sztuce, jak i w życiu najwyżej cenił autentyczność. Awers monety stanowi transpozycję lewej części obrazu olejnego Józefa Chełmońskiego Noc na Ukrainie zimą z 1877 roku. Na rewersie widnieje portret Józefa Chełmońskiego, wzorowany na wizerunku narysowanym przez Leona Wyczółkowskiego w 1900 roku; w tle motywy z obrazu Chełmońskiego Żurawie z 1870 roku. Informacja: dr Urszula Makowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

 

POLISH PAINTERS OF THE 19th AND 20th CENTURIES – Józef Chełmoński
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 7 November 2014 Narodowy Bank Polski issued into circulation a coin from the series "Polish Painters of the 19th and 20th Centuries – Józef Chełmoński", with the face value of 20 zł.

  

Face value 20 zł - Metal: Ag 925 and red, yellow, green and blue paint; Finish: proof;
Dimensions: 40.0 mm x 28.0 mm; Weight: 28.28 g; Mintage: up to 30 000 pcs;
Obverse and reverse designer: Ewa Olszewska-Borys; Issuer: NBP;
The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

Józef Chełmoński's oeuvre captures the quintessence of the Polish countryside, the realm of its inhabitants, nature and landscape. The artist remained faithful to those themes throughout his lifetime. He grew up in a family estate near Łowicz, and spent the last 25 years of his life in a rural manor house of Kuklówka near Grodzisk Mazowiecki. He studied in Warsaw and Munich, and for a long time he lived in Paris, where he gained both artistic and financial success. While staying in urban parks, he was longing for nature and peasant cottages. He pursued his artistic leitmotifs - farmyards, dashing horse teams, the scenes in front of an inn and in the field, all of this set against the background of the memory evoked landscapes which he remembered from wandering around Mazovia and trips to Ukraine, Podolia, Lithuania and Polesie.

The works by Chełmoński, known as realistic genre in the Polish painting, go beyond the scope of this categorization. One of his early paintings, Cranes, depicting a crippled bird abandoned by its flock in the foreground, was by 10-20 years ahead of ideas promoted by the symbolists, also because of its colours and original composition. Indian summer - known to all, which triggered the indignation of contemporary critics over the improper topic, was the first depiction of a female peasant not at work, but lying dreamily on the meadow. The girl was a part of nature, as simple as the nature itself, but at the same time full of poetry. Such a vision of the world revealed itself most fully in later work by Chełmoński in which glimpses of the steppe, swampy meadows and forest roads which came from his brush became a vision of spirituality which permeates nature.

Individualism of Chełmoński's artistic attitude reflected his dislike of the existing stereotypes in imaging, which he rejected, while relying on his own intuition and instincts of a painter. As a human he rebelled against social conventions and artificiality of the salon's life. He demonstrated his attitude also in his attire - not overly careful, composed of the elements of urban and peasant costumes. Both in art and in life he valued authenticity most of all. The obverse of the coins is a transposition of the left side of the oil painting by Józef Chełmoński Night in Ukraine in winter from 1877. The reverse bears the portrait of Józef Chełmoński, modelled on the image drawn by Leon Wyczółkowski in 1900; the motifs from a painting Cranes by Chełmoński from 1870 in the background. Info: Urszula Makowska, Ph.D., Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

FOLKLORE, LEGENDARY HERO HONOURED WITH STAMP
www.canadapost.ca     www.canadianstampnews.ca  

 

The third issue in the Canadian folklore series, issued on September 8, 1992, focuses on Canadian heroes whose feats have taken on legendary proportions. William Jackman was born on May 20, 1837 at Renews, Newfoundland and followed the family tradition to the sea. By the age of 18 he was captain and in one noted voyage in 1872 returned to St. John's with 33,000 seal pelts. The date of October 9, 1867 was to enshrine his name forever in the annals of maritime history. He heroically rescued 27 people from the floundering schooner Sea Clipper off the coast of Labrador. Eleven times he swam from shore in the frigid sea to affect rescues. He received the Royal Humane Society medal and diploma for his outstanding bravery. Unfortunately he died at the early age of 39 in St. John's in 1877.

 

CANADA   -   THE NATIONAL FLAG
www.canadapost.ca

The National Flag ... Denomination: 5¢; Date of Issue: 30 June 1965; Printer/Quantity: Canadian Bank Note Company, Limited / 37 360 000; Perforation: 12; Creator(s): Designed by Harvey Thomas Prosser, Picture engraved by Allan Alexander Carswell, Lettering engraved by Gordon Mash.

 

On June 30, 1965 the day preceding Canada's national holiday, the Canada Post Office will issue a special postage stamp honouring the nation's new national flag. The first distinctive Canadian banner in the nation's history, the red and white maple leaf flag was first officially raised over the Peace Tower of the Houses of Parliament on February 15, 1965. It was raised simultaneously at noon of that day on government buildings, and private flagpoles across the nation and on Canadian embassies and high commissions around the world. The selection of Canada's national flag was made by a Committee of the House of Commons late in 1964, and the selection was approved by the House after a lengthy debate. The design was the result of study by many experts on heraldry and after winnowing and selection of hundreds of submissions from professional and amateur designers by the parliamentary flag committee. The new flag is in the proportions of two-to-one in the relationship of length to width. The central square of the flag is in white , dominated by an 11-point stylized maple leaf, and the end portions are bands of solid red, each one being one-half the width of the central square. The flag stamp will be printed in red and blue. The flag, central portion of the stamp, will be shown in red and white, flying on a mast in a moderate breeze. Background of the stamp will be blue. The stamp will be in the large size, horizontal format. It was designed and printed by the Canadian Bank Note Company Ltd.
www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx
      www.collectionscanada.gc.ca/archivianet/02011703_e.html  

 

Canadian Pride stamps...

50th ANNIVERSARY OF THE NATIONAL FLAG OF CANADA
www.canada.ca

The red and white Canadian flag was officially inaugurated in 1965 as a symbol of our nation's unity. February 15 was declared National Flag of Canada Day in 1996 and National Flag of Canada Day is observed annually since that day.

At the time of Confederation, Canada's national flag remained the Royal Union Flag (Union Jack). However, Sir John A. Macdonald, Canada's first Prime Minister, flew the Canadian Red Ensign as a distinctive flag of Canada. Following the Second World War, in 1945, an Order in Council authorized the flying of the Canadian Red Ensign from federal government buildings, in Canada and abroad.

In 1964, Prime Minister Lester B. Pearson made the creation of a new Canadian flag a priority. John Matheson, Member of Parliament, was Prime Minister Pearson's key advisor and supporter in this objective. On June 15, 1964, the Prime Minister presented his proposed flag to the House of Commons, launching a divisive Canadian flag debate. After three months without resolution, the question of a national flag was referred to an all-party committee.

 

In October 1964, after eliminating thousands of proposals, the Special Committee on a Canadian Flag was left with three possible designs: one incorporating three red maple leaves with blue bars (nicknamed the "Pearson Pennant"), a flag with a single stylized red maple leaf on a white square with red bars, and another version that contained both the Union Jack and three fleurs-de-lis.

On October 29, 1964, the committee recommended to the House of Commons that the single-leaf, red and white design be adopted. Debate in Parliament continued, however, and it was only at the early hour of 2:15 a.m. on December 15, 1964, that the motion to adopt the National Flag of Canada was carried by a vote of 163 to 78. Approval by the Senate came on December 17, 1964, and on January 28, 1965, the National Flag of Canada was proclaimed by Her Majesty Queen Elizabeth II, to take effect on February 15, 1965.

The inspiration for a red and white flag came from Dr. George Stanley, Dean of Arts at the Royal Military College in Kingston, Ontario. Impressed by the Commandant's flag at the College (a mailed fist holding three maple leaves on a red and white ground), Dr. Stanley suggested to Mr. John Matheson a similar design with a single red maple leaf at the centre. This red - white - red pattern bore a strong sense of Canadian history: the combination had been used as early as 1899 on the General Service Medal issued by Queen Victoria.

 

January 16, 2012... Judoka Olympian Nicolas Gil carries the flag for Canada
in the 2004 Summer Olympics in Athens on the stamp image enlarged on this postcard.

CANADIAN FLAG ...Good to know...
www.canada.ca

= Every province and territory in Canada has its own flag. The one symbol that represents us at home and abroad is the red and white National Flag of Canada.
= The Canadian Red Ensign flies at the Canadian National Vimy Memorial of the Battle of Vimy Ridge in Vimy, France.
= When the Canadian flag flies along with the flags of the 10 provinces and 3 territories, the flags of the provinces and territories follow in the order that they entered Confederation. (For those years when multiple provinces entered Confederation, their flags are arranged by size of population at time of entry. The order of precedence is therefore as follows: Ontario (1867), Quebec (1867), Nova Scotia (1867), New Brunswick (1867), Manitoba (1870), British Columbia (1871), Prince Edward Island (1873), Saskatchewan (1905), Alberta (1905), Newfoundland and Labrador (1949), Northwest Territories (1870), Yukon (1898) and Nunavut (1999).)
= The maple leaf has been used as an emblem in Canada since the eighteenth century. It has often served to distinguish Canadians abroad, as was the case with Canada's first Olympians in 1904.
= Red and white were proclaimed Canada's official colours in the proclamation of the Royal Arms of Canada in 1921 by King George V.
= Dr. George Stanley, a professor at Royal Military College in Kingston, Ontario in 1964, suggested a red and white single maple leaf design for the flag because it could be seen clearly from a distance.
= The Canadian flag is twice as long as it is wide. The white square and its maple leaf make up half the surface of the flag - equal to the 2 red bars combined.
= Vexillologists (flag experts) often cite the National Flag of Canada as one of the world's most beautiful based on its simple design and limited number of colours.
= In 1982, Laurie Skreslet, a mountaineer from Calgary, took the Canadian flag to the highest point in the world, Mount Everest. Along with the flag, the expedition was outfitted with another 27 tonnes of equipment.
= In 1984, the Canadian flag reached new heights when it blasted into space on the flight mission uniform of Marc Garneau, the first Canadian astronaut in space.
= February 15 was declared National Flag of Canada Day in 1996. It marks the day in 1965 when our red and white maple leaf flag was first raised over Parliament Hill in Ottawa, and , in hundreds of communities across Canada.
= In 2005, one of the original maple leaf flags that flew over Parliament on February 15, 1965, was returned to Canada by its owner, Ms. Elisabeth Hoffmann-Lamoureux. The flag was presented to the Prime Minister during the Canada Day celebrations on Parliament Hill.
= In 2017, Canadians across the country will celebrate Canada's 150th anniversary. Canada 150 (1867-2017)–Strong. Proud. Free.

2015 ... $20 PURE SILVER COIN - Ice Dancer
www.canadapost.ca
   www.mint.ca  

 

Celebrate the beauty of the Canadian winter and special moments in the lives of Canadians.
This coloured and engraved 99.99% fine silver coin is based on an original painting by
popular Canadian artist Douglas R. Laird. Specifications: Composition: 99.99% pure silver;
Mintage: 7,000; Weight (g): 31.39; Diameter (mm):38; Face Value: $20; Finish: Proof;
Edge: Serrated; Artist: Douglas Laird; Packaging: Maroon clamshell with black beauty box;
Finished size: 67 mm x 67 mm.

www.gtapa.org

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

January 16, 2012. A Canadian Coast Guard vessel graces the stamp image enlarged on this postcard.
The Canadian Coast Guard marked its 50th anniversary that year.


2011 Troyak Club - Bulletin # 149 February - Luty 2015. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates