Bulletin # 148 January - Styczeń 2015

Print

POLISH – CANADIAN COIN & STAMP CLUB “TROYAK”

www.troyakclub.com

The JANUARY 2015 bulletin was created and is made possible by Robert E. Owczarz


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     or     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

HAPPY NEW YEAR 2015
BONNE ANNÉE 2015

 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015
FELIZ AÑO NUEVO 2015

TROYAK EXECUTIVE TEAM is informing all members, colleagues, collectors and Polonia at large, that Club meetings taking place at John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. The new members are always welcome. www.polishculturalcentre.ca

ADRES SPOTKAÑ KLUBOWYCH ! Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Zapraszamy nowych członków do prężnego. Klubu "Troyak". www.polishculturalcentre.ca

 

"TROYAK" CLUB NEXT MEETINGS ... / NASTĘPNE SPOTKANIA KLUBU "TROYAK" ...

11th January 2015 @ 4:30 p.m. ... Annual General Meeting
25th January 2015 @ 4:30 p.m.

8th February 2015; 22nd February 2015;

7 - 8th March 2015 ... XII Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2015

29th March 2015; 26th April 2015; 24th May 2015; 21st June 2015

July & August 2015 – Summer break ... Letnie wakacje ...

27th September 2015; 25th October 2015; 29th November 2015

 

AN INVITATION TO ... "Troyak Junior" Philatelic Club ! "Troyak" Club Executive Team has established "Troyak Junior" Philatelic Club. The official introduction of the "Troyak Junior" Philatelic Club, took place during the II Polish-Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show, on February 20, 2005, at John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga. "Troyak" Executive Team and Zygmunt (Ziggy) Borowski, Director of the "Troyak Junior" Philatelic Club, invites all children and their parents and also teenagers to join the club. Meetings taking place at: John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403), Mississauga, Ontario. For more information, contact: Ziggy Borowski at 416-454-2790 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLUB FILATELISTÓW "Młody Troyak" Z A P R A S Z A ! Zarząd Główny Polsko-Kanadyjskiego Klubu Numizmatyków i Filatelistów "Troyak" założył Klub Filatelistów "Młody Troyak". Dyrektorem Klubu Filatelistów "Młody Troyak" jest Zygmunt (Ziggy) Borowski. Oficjalne zapisy dzieci i młodzieży rozpoczęły się 20 lutego 2005 r. podczas II Polonijnej Wystawy i Targów Numizmatyczno - Filatelistycznych 2005, w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do nowego klubu. Spotkania Klubu Filatelistów "Młody Troyak" odbywają się w Polskim Centrum Kultury w Mississauga. Po więcej informacji prosimy o kontakt z : Ziggy Borowski 416-454-2790 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Zapraszamy.

 

7 – 8 March 2015 ... XII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2015
MARCH 7 - 8, 2015, Mississauga., Ontario

XII Polish - Canadian Coin, Stamp & Collectibles Show 2015, at John Paul II Polish Cultural Centre,
4300 Cawthra Rd. (just south of Hwy. 403). Mississauga, Ontario.
Hours: SAT. 9 am to 4 pm with $3 adult admission;
SUN. 9 am to 4 pm free admission. Kids 16 and under Free both days. Free parking.
25+ DEALERS of CANADIAN and INTERNATIONAL Stamps, Gold and Silver Coins,
Royal Canadian Mint Coins, Paper Money, Military and other Collectibles. Canada Post Shop.
Bring coins, stamps or collectibles to be evaluated and get best prices.
Organized by the Polish-Canadian Coin & Stamp Club (Troyak Club) ... offering free stamps for kids.
World class Philatelic and Pope John Paul II on World Stamps (1992-1995) ... Exhibits;
Displays of Coins, Stamps, Collectibles by Guests and Club Members.
See www.troyakclub.com for details.
More information: Contact Les Plonka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call (416) 505-7999 ...

SZTUKA ULICY
STREET ART
www.poczta-polska.pl

Sztuka ulicy ... W dniu 26 września br. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy w formie bloku
o wartości 4,20 zł , emisji "Sztuka ulicy - Street Art". Znaczek wydrukowano techniką offsetową,
na papierze fluorescencyjnym, w formacie: - znaczek 43 x 62,50 mm,; - blok 90 x 82 mm;
w nakładzie 120 000 szt. Z tej okazji została wydana również koperta FDC.
Autor projektu znaczka: Robert Duczkowski. Autorka muralu: Natalia Rak.

Street Art ... Number of stamps in block: 1; Denomination: 4,20 PLN.; Print run: 120.000 pcs.;
Printing techniques: offset; Paper: fluorescent; Stamp size: 43 x 62,50 mm;
Block size: 90 x 82 mm; Circulation date: 26th September 2014;
Number of FDC: 1; Author: Robert Duczkowski.

 

ODKRYJ POLSKĘ – Zamek Królewski w Warszawie
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych. 7 listopada 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety z serii „Odkryj Polskę – Zamek Królewski w Warszawie" o nominale 5 zł.

 

Nominał 5 zł - metal: stop pierścień MN25 rdzeń CuAl6Ni2; stempel: zwykły;
średnica: 24,00 mm; masa: 6,54 g; nakład: do 1 200 000 szt.;
Projektant monety: Dobrochna Surajewska; Emitent: NBP;
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Zamek Królewski w Warszawie jest jedną z najważniejszych rezydencji monarszych w Europie. Nie tylko ze względu na urodę swej architektury: powściągliwie surowej i eleganckiej od strony placu Zamkowego i barokowo obfitej od strony Wisły czy klasę artystyczną swych paradnych wnętrz wypełnionych wybitnymi dziełami sztuki, ale przede wszystkim ze względu na swą dramatyczną historię, która wyznaczyła mu rolę symbolu suwerenności państwa polskiego. Dzieje Zamku nierozerwalnie związane są z historią Polski i Warszawy. Zaczął powstawać w XIV w. jako siedziba książąt mazowieckich. Po inkorporacji w 1526 r. Mazowsza do Korony rezydencja książęca w Warszawie przeszła we władanie królów Polski, zaś w 1569 r.

Zamek wyznaczony został na siedzibę sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Rozpoczęta już za króla Zygmunta Augusta rozbudowa Zamku została poprowadzona konsekwentnie przez Zygmunta III w początkach XVII w. Do istniejących budowli dobudowano trzy regularne skrzydła nowych gmachów, tworząc harmonijny pięciobok z dziedzińcem po środku. Wówczas też powstała elewacja Zamku od strony miasta, z dominującą wieżą Zegarową, nadającą mu kształt budowli użyteczności publicznej – Palatium Reipublicae.

Wystawne wnętrza mieściły apartamenty królewskie i miejsce obrad sejmu, pełniąc rolę centrum życia politycznego, administracyjnego i kulturalnego kraju. Zamek bywał grabiony i dewastowany, ale odbudowywano go i urządzano na nowo, po raz ostatni za króla Stanisława Augusta. To właśnie za jego panowania debatowano tu o reformie państwa, która została zapisana w Konstytucji 3 maja 1791 r. Rozbiory i upadek Polski przyniosły degradację Zamku – w XIX w. był siedzibą namiestnika władzy zaborczej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Zamek stał się na nowo gmachem reprezentacyjnym władz Rzeczypospolitej. Jednak już na początku II wojny światowej, 17 września 1939 r., spadły na Zamek pierwsze bomby, dokonując poważnych zniszczeń. Wówczas też rozpoczęto społeczną akcję ratowania wyposażenia Zamku, z myślą o jego przyszłej odbudowie.

Nie przypuszczano jednak, że będzie ona musiała przybrać taką skalę: na rozkaz Adolfa Hitlera Zamek Królewski w Warszawie – jako symbol polskiej państwowości – został w 1944 r., po upadku powstania warszawskiego, wysadzony w powietrze. Jako symbol został też przywrócony do życia. Fenomen jego odbudowy z woli społeczeństwa polskiego w latach 1971–1984, dzieło bez precedensu w światowej historii ochrony dziedzictwa kulturalnego, wieńczy historię Zamku i otwiera nowy rozdział jego dziejów – jako muzeum będącego świadectwem przywiązania Polaków do spuścizny dziejowej.

W 1984 r. udostępniono publiczności większość zrekonstruowanych wnętrz Zamku. Nie oznaczało to jednak zakończenia prac – od 1995 r. rewitalizowano Arkady Kubickiego i gruntownie odremontowano pałac Pod Blachą. Dziś trwają prace w ogrodach zamkowych. Zamek jest obecnie muzeum wnętrz historycznych. Pełni też funkcje oficjalne – jako miejsce wizyt i spotkań państwowych najwyższej rangi. Informacja: dr Przemysław Mrozowski, Zastępca Dyrektora ds. Muzealnych i Naukowych Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

DISCOVER POLAND – The Royal Castle in Warsaw
www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski is the central bank of the State, responsible for its monetary policy and price stability. The Bank's functions are described in the Constitution of the Republic of Poland and the Act on NBP. NBP holds the exclusive right to issue the currency of the Republic of Poland. As the central bank, it does not provide accounts for the general public, accept deposits from or extend loans to individuals. It acts as a banker to the State budget and public sector entities. NBP also holds and manages the foreign exchange reserves of the State. Finally, it functions as a banker to banks, creating conditions for the operation of the Polish banking system. Narodowy Bank Polski is one of the most important research and analytical centres in the fields of economics and financial markets. On 7 November 2014 Narodowy Bank Polski issued into circulation a coin of the series "Discover Poland" – The Royal Castle in Warsaw, with the face value of 5 zł.

 

Face value 5 zł - Metal: ring – MN25, core – CuAl6Ni2; Finish: standard;
Diameter: 24.00 mm; Weight: 6.54 g; Mintage: up to 1 200 000 pcs;
Coin designer: Dobrochna Surajewska; Issuer: NBP;
The coins, commissioned by NBP, were struck by Mennica Polska S.A.

The Royal Castle in Warsaw is one of the most important royal residences in Europe. This is due not only to the beauty of its architecture: moderately austere and elegant from the side of the Castle Square and baroquely exuberant from the Vistula River, or to the artistic class of its ceremonial interiors containing outstanding pieces of art, but most of all due to its dramatic history which made it a symbol of the sovereign Polish State. The history of the Royal Castle is inextricably connected with the history of Poland and Warsaw. It was originally built as the seat of the Dukes of Mazovia, in the 14th century. After incorporation of Mazovia to the Crown in 1526 the residence of the Dukes in Warsaw passed into the hands of the kings of Poland, and in 1569 the Castle was designated as the seat of the Diet of the Polish-Lithuanian Commonwealth.

The extension of the Castle, started under King Sigismund II Augustus, continued under King Sigismund III Vasa until the early 17th century. Three wings were added to the existing structures, thus creating a harmonious pentagon with a courtyard in the middle. The Castle's façade seen from the side of the town, with a dominant Clock Tower, was also constructed at that time, giving the Castle a shape of a public utility building – Palatium Reipublicae. The sumptuous interiors housed royal apartments and the venue of the Diet, acting as a centre of political, administrative and cultural life of the country. The Castle was plundered and devastated on several occasions, but every time it was rebuilt and rearranged; for the last time under King Stanislaus Augustus. It was during his reign that debates were held in the Castle on the reform of the State, which was enshrined in the Constitution of 3 May 1791.

The Partitions and the fall of Poland brought degradation to the Castle – in the 19th century, it was the seat of the governor appointed by the occupying empire. After Poland regained independence in 1918, the Castle became again the representative building of the government of the Republic of Poland. However, as early as at the start of World War II, on 17 September 1939, the first bombs were dropped on the Castle, causing heavy damage. This triggered a spontaneous action by the public to save the Castle's furnishings, with a view of its future reconstruction. No one envisaged, however, the eventual enormity of the task, as the extent of destruction yet to come was beyond any conceivable expectations: on the order of Adolf Hitler the Royal Castle in Warsaw, the symbol of the Polish statehood, was blown up in 1944 after the fall of the Warsaw Uprising. The Royal Castle has been also brought back to life as a symbol.

The phenomenon of its reconstruction according to the will of the Polish people in 1974-1984, an unprecedented work in the history of the protection of cultural heritage, crowns the Castle's history and ushers in a new chapter – as a museum which is a testimony to the commitment of Poles to historical legacy. In 1984, most of the reconstructed interiors of the Castle were opened to the public. This did not mean, however, that the works had been completed – since 1995 the Kubicki Arcades have been revitalized and the Tin- Roofed Palace has been completely refurbished. Today, the work is underway in the gardens of the Castle which now houses a museum of historic interiors. The Castle also performs official functions as the venue of visits and meetings of the highest state level. Info: Przemysław Mrozowski, Ph.D., Deputy Director for Scientific Affairs and Museum Stewardship The Royal Castle in Warsaw.

 

CANADIAN HOCKEY STARS ON STAMPS
www.canadapost.ca

Since it formed in 1917, the National Hockey League® had seen many teams come and go. In 1942, the disbanding of the Brooklyn (formerly New York) Americans brought the number of teams to six. The Boston Bruins®, Chicago Black Hawks®, Detroit Red Wings®, Montreal Canadiens®, New York Rangers® and Toronto Maple Leafs® would become known as the Original Six™ teams, and remained stable opponents for a quarter century until the NHL® doubled in size in 1967. In this quarter century, lasting legends were born. Toronto and Montréal built hockey dynasties: the Leafs won the Stanley Cup® nine times, the last time in 1967; the Canadiens won 10, including five consecutive titles between 1956 and 1960.

These were the golden years of the players on bubble-gum scented cards in every schoolboy's pocket – Maurice "the Rocket" Richard, Gordie Howe, Jean Beliveau, Bobby Orr, Jacques Plante, and so many others. As television sets replaced radios, Foster Hewitt brought games to life on Hockey Night in Canada in English-speaking homes with the expression "He shoots ... he scores!" In French Canada, "Et c'est le but!" became a familiar expression thanks to René Lecavalier, the host of La Soirée du hockey. When fans of the Original Six era called for "-DEE-fence, DEE-fence," their wish was answered by six Canadian superstars who are featured in our 2014 issue of Original Six defencemen: Tim Horton, Doug Harvey, Bobby Orr, Harry Howell, Pierre Pilote and Red Kelly. Their story – and that of the six teams in what some call the greatest hockey era ever – is told through these stamps.

With this special issue, imagine yourself in the legendary Maple Leaf Gardens or the storied Montreal Forum. Picture your seat in Chicago's "Madhouse on Madison," Detroit's "Old Red Barn," or New York's Madison Square Garden. Dream of watching Bobby Orr score a championship-winning goal at the Boston "Gahden." These six blue-line heroes take to the ice again as we present another chapter of the history of the NHL.

Bobby Orr ... In 1966, Bobby Orr – a budding star from Parry Sound, Ontario – took to the ice with the Boston Bruins. His first year earned him the Calder Trophy and a spot on the NHL's Second All-Star Team. The 1969-70 season was a milestone for Orr. He was the first defenceman in League history to lead the NHL in scoring, with 33 goals and 87 assists. He won the Art Ross Trophy and the Hart Trophy. Orr also earned his third Norris Trophy in as many seasons, bringing him one step closer to his record of eight consecutive wins. For the third straight season, he was also selected for the First All-Star Team. To top it all off, the Boston Bruins won their first Stanley Cup in 29 years – with Orr scoring the winning goal in overtime. As the puck entered the net, photographers snapped an enduring photo of him soaring horizontally several feet above the ice, his arms outstretched in victory. For his outstanding play, Orr was awarded the Conn Smythe Trophy as the League's most valuable player in the playoffs. Following this incredible year, Orr signed the first $1-million deal realized in hockey to start the 1971-72 season.

 

Harry Howell ... By his retirement, Harry Howell had 1,581 professional hockey games to his credit, more than any other defenceman. The durable and dependable defender from Hamilton, Ontario, hit the ice with the New York Rangers at just 19 years of age and stayed with the team for 17 years. Howell earned his name on the Norris Trophy and a spot on the First NHL All-Star Team during the 1966-67 season. To honour their hero, ecstatic fans, dignitaries and businessmen attended the Harry Howell Night celebration January 25, 1967, at Madison Square Garden. There, and in his hometown, Howell was showered with gifts, including engraved watches, a new car, trips to resorts, a gas barbecue, a box of cigars, a seven-foot artificial Christmas tree and a year's supply of cheese. After his years with the Rangers, Howell played for the Oakland Seals and the Los Angeles Kings®. He switched to the World Hockey Association in 1973, eventually retiring as a player in 1976. Howell continued to work in professional hockey in the front office and as a scout until 1979.

Doug Harvey ... Doug Harvey, born in Montréal's Notre-Dame-de-Grâce neighbourhood, joined the Montreal Canadiens full-time for the 1948-49 season. He quickly became known for controlling the pace of the game by carrying the puck until he was ready to make a play. The team won the Stanley Cup in 1953, an early sign of the record-setting five consecutive championships the Canadiens would earn between 1956 and 1960. Harvey's defensive skill earned him 10 appearances on the First All-Star Team and anchored the legendary Montreal lineup that included Maurice Richard, Jacques Plante, Jean Béliveau and Bernard "Boom Boom" Geoffrion. During this record-setting period for the Canadiens, Harvey was awarded the Norris Trophy in 1955, 1956, 1957, 1958 and 1960. Following the 1960 win, team captain Maurice Richard retired and Harvey took over. He held the title for just one year – a season that earned him a sixth Norris Trophy – before being traded to the New York Rangers in 1961. There he won his final Norris Trophy. Before retiring in 1969, Harvey played for various teams including the Detroit Red Wings and the St. Louis Blues®.

  

Tim Horton ... Known for his incredible strength, the Cochrane, Ontario-born Tim Horton joined the Toronto Maple Leafs' full-time roster and helped the Leafs to Stanley Cup championships in 1962, 1963, 1964 and again in 1967. Off the ice, Horton was a businessman. In 1964, he opened his first Tim Hortons Donuts in Hamilton, Ontario. Its success tempted him to retire in 1969; so assuming he'd be turned down, he asked the Leafs to double his salary. To his surprise, the Leafs agreed and Horton signed on for one more year. Horton then played for the New York Rangers, the Pittsburgh Penguins® and the Buffalo Sabres®. On February 20, 1974, the Sabres played in Toronto. As Horton returned to Buffalo, his still-brilliant career was ended by a fatal car accident. Horton left an incredible legacy on the ice – 23 NHL seasons, four Stanley Cup championships and three appearances on the NHL First All-Star Team. Though he never won the Norris trophy, his achievements rival those who did. A generation of Maple Leaf fans remembers Horton as the greatest defenceman to don the blue and white.

Red Kelly ... Hailing from Simcoe, Ontario, Red Kelly was considered a gentleman – a reputation that would earn him the Lady Byng Trophy four times in the NHL. He could nonetheless take care of himself on the ice. Years of boxing at St. Michael's College proved his toughness. Kelly was invited to Detroit's training camp and started with the Red Wings for the 1947-48 season where he played with superstars like Gordie Howe, Ted Lindsay and Sid Abel. A key member of the Red Wings, Kelly helped Detroit win the Stanley Cup in 1950, 1952, 1954 and 1955. During his 20-year career, Kelly proved his versatility. He succeeded as a defenceman with the Red Wings, earning the inaugural Norris Trophy in 1954. Then, in 1959, he moved to the Toronto Maple Leafs to play as a centre for eight successful years. Kelly – along with teammates Frank Mahovlich, Johnny Bower, Dave Keon, Andy Bathgate, and Tim Horton – brought home four more Stanley Cup victories for the Leafs. After retiring as a player, Kelly returned to successfully coach NHL hockey.

  

Pierre Pilote ... Born in Kénogami, Quebec, and raised in Fort Erie, Ontario, Pierre Pilote learned to skate at a young age. As a teenager, Pilote had nowhere to play locally: his rink had burned down. Luckily, he was invited to play with the St. Catharines Teepees and then the Buffalo Bisons, a farm team for the then-named Chicago Black Hawks. Pilote made it to the NHL for the 1955-56 season with the Black Hawks, where he was a reliable defenceman, playing through many injuries. He could be a tough guy – a reputation well-earned in a tussle when he defeated both Henri and Maurice Richard of the Montreal Canadiens. The versatile Pilote made a virtue of learning from other players, giving himself the nickname "Mr. Xerox." Paired with Elmer (Moose) Vasko, Pilote was key to the Black Hawks' Stanley Cup Championship in 1961. He was named the team's captain, leading such legends as Bobby Hull and Stan Mikita. For seven consecutive years from 1960 to 1967, Pilote earned spots on NHL All-Star teams. His success as a defenceman earned him the Norris Trophy three times, from 1963 to 1965.

 

GRAND TRUNK PACIFIC RAILWAY – Silver Coin
www.mint.ca

A century ago, the transcontinental railway enabled the settlement of western Canada. The Royal Canadian Mint commemorates the 100th anniversary of the completion of the Grand Trunk Pacific Railway—a massive early twentieth-century engineering feat that linked eastern Canada to the Pacific—with this rare beautiful design of a 1914-era steam train in a 2-ounce 99.99% pure silver coin.

Special features: This proof-quality 99.99% pure silver coin has a diameter of 54 millimetres and a nominal metal weight of 62.67 grams. Features a finely engraved commemorative design in a rare 2-ounce format with an uncommon 30-dollar face value. Original reverse design by Canadian artist Joel Kimmel features a dynamic portrait of a 1914-era steam train traversing the Grand Trunk Bridge in Saskatoon at the time of the railway's completion. This coin's unusual size and denomination, attractive subject matter, and low mintage of only 5,000 means that it is sure to be sought after by collectors. A stunning memento for those who love railway history or valuable addition to any collection featuring Canadian themes.

Coin design: Designed by Canadian artist Joel Kimmel, your coin features a dynamic portrait of a 1914-era steam train traversing the Grand Trunk Bridge in Saskatoon at the time of the railway's completion. In a striking composition that evokes the drive and energy of the early 20th century's theme of "progress," Kimmel presents a steam engine pulling elegant wooden passenger cars. With its wheel arrangement and vast steam engine bellowing a long cloud of smoke, the image is true to the locomotives of the Grand Trunk's construction era. The scene's vantage point on the foliage-lined shoreline and slightly below the left side of the train bridge enhances the drama and grandeur of the moment.

 

INTERCONNECTION: SEA – ORCA ... 1/2 oz. Pure Gold Coin
www.mint.ca

Canada's three natural realms of land, sky, and sea mingle in a landscape of unmatched grandeur. Similarly, its people - First Nations and modern inhabitants alike - though culturally distinct, overlap within this landscape in a unique experience of shared history and nationhood. The Royal Canadian Mint proudly presents the third coin in its series of 1/2-ounce gold coins celebrating this interconnectedness through the stunning artwork of West Coast artist Andy Everson.

The Interconnections series celebrates the relationship between Canada's three natural realms: land, sky, and sea. This third release, dedicated to "Sea", adopts an orca as its central motif while ingeniously incorporating the cycle of the ocean tides into its design. The smiling orca - a powerful symbol of family for the peoples of the Pacific Northwest - is encircled by the rim of the moon. The moon is invoked for its inextricable link with the orca's ocean home, which is represented by the undulating and bubble shapes that surround the orca. The sea, surrounding Canada on its eastern, western, and northern borders, is a defining element of not only Canadian culture but the culture and heritage of Emerson's ancestors, who lived their lives on and near the Pacific. Like moon and tide, sea and land, each element of the design blends into the next.

Special features: This 1/2-ounce 99.99% pure gold coin is the third issue in the Royal Canadian Mint's unique 3-coin series featuring the striking artwork of celebrated Canadian artist Andy Everson. A K'ómoks First Nation drummer, ceremonial dancer, and artist, Andy Everson is an innovative artist whose arresting images blend traditional, modern, and even pop culture motifs. With a limited mintage of only 1,500, this coin is sure to be sought after by collectors. An exceptional gift and distinguished collectible for those who love fine art, unique coins, First Nations themes, and Canadiana.

Coin design: Designed by Canadian artist Andy Everson, your coin presents the theme of "Sea". Its central motif is an orca, stylized in the tradition of Everson's K'ómoks and Kwakwaka'wakw ancestors. This image is framed by a circle representing the rim of the moon. Surrounding the inner circle is a stylized depiction of gently moving water - the domain of the orca, whose tides and movement lie in thrall to the power of the moon.

It is highly fitting that an artist representative of the traditional guardians of Vancouver Island's eastern "Land of Plenty" would design a series celebrating the connection between land, sea, air, and the people whose lives overlap within this environment. Andy (Na̱gedzi) Everson is a member of British Columbia's K'ómoks First Nation. Through dance, drumming, and art, Everson honours the traditions of his K'ómoks and Kwakwaka'wakw ancestors. He has travelled internationally as a ceremonial dancer, sharing First Nations traditions. It was through ceremonial dance that Everson began his first serious forays into art, designing pieces for potlatches. Today, he is known for his bold, eye-catching, and thought-provoking designs that often meld traditional motifs with references from popular culture.

 

2015 ... $10 PURE SILVER COIN - Winter Scene
www.canadapost.ca      www.mint.ca   

 

A thoughtful and valuable gift to celebrate a winter holiday or event and a beautiful addition to any
collection featuring fine artwork, nature and winter scenes, or Canadiana. The reverse design by Canadian
artist Louise Martineau features an idyllic winter scene of three children tobogganing behind their house.
Specifications: Composition: 99.99% fine silver; Mintage: 8,000; Weight (g): 15.87; Diameter (mm): 34;
Face Value: $10; Finish: Proof; Edge: Serrated; Artist: Louise Martineau;
Packaging: Maroon clamshell with black beauty box; Finished size: 67 mm x 67 mm.

 

 

 

www.gtapa.org

The GTAPA is committed to promote and stimulate the art of philately
to all ages for fun, culture, education and friendship.

 

 

HAPPY NEW YEAR 2015
BONNE ANNÉE 2015
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015
FELIZ AÑO NUEVO 2015

2011 Troyak Club - Bulletin # 148 January - Styczeń 2015. Troyak Club
Powered by Joomla 1.7 Templates